Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

Struktura organizacyjna

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy  zastępcy i kierowników wydziałów  organizacyjnych.

Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Gdynia.

Wojewódzki Inspektor realizuje swoje zadania na terenie województwa pomorskiego.

Wojewódzki Inspektor odpowiada przed:

  • Głównym Inspektorem za prawidłowe i pełne wykonanie zadań objętych zakresem działania Inspekcji,
  • Wojewodą za prawidłowe wykonanie zleconych zadań.

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:

 

I. Wydział Kontroli
Do zadań Wydziału należy w szczególności:
1. Przeprowadzanie kontroli planowych i pozaplanowych artykułów rolno-spożywczych, w tym wywożonych za granicę     i przywożonych  z zagranicy, w zakresie jakości handlowej oraz warunków składowania i transportu.
2. Dokonywanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
3. Kontrola artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane, na podstawie odrębnych przepisów, chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne albo nazwy specyficznego charakteru.
4. Czynności sprawdzające u producentów w rolnictwie ekologicznym w ramach nadzoru nad jednostkami certyfikującymi.
5. Kontrole prawidłowości klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP.
6. Kontrole prawidłowości przekazywania informacji rynkowych.
7. Wydawanie świadectw potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich, uprawniających do otrzymania  refundacji wywozowych, specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny         i cielęciny.
8. Prowadzenie postępowań administracyjnych.

 

II.Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Wydział dzieli się na sekcje:

  • Księgowości i Kadr
  • Ewidencji i Sprawozdawczości.

 Do zadań Wydziału należy w szczególności:
1. Prowadzenie gospodarki finansowej, w tym: prowadzenie spraw rachunkowo-kasowych, operacji bankowych              i księgowości, prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników,  sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych oraz analiz z działalności budżetwo- gospodarczej.
2. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi i zaopatrzeniem materiałowo-technicznym.
3. Prowadzenie spraw kadrowych, socjalno-bytowych i BHP pracowników.
4. Prowadzenie spraw szkolenia zawodowego pracowników.
5. Prowadzenie archiwum zakładowego.
6. Prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych w zakresie objętym przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
7. Prowadzenie rejestru rzeczoznawców.
8. Nadzór nad realizacją zadań organizacyjno- administracyjnych, związanych z przygotowaniem  egzaminów, składanych w celu uzyskania  uprawnień przez rzeczoznawców.
9. Prowadzenie postępowań w sprawach skarg i wniosków.
10. Wykonywanie  zadań w ramach sieci wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych                i środkach żywienia zwierząt  (System RASFF) poprzez powiadamianie o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych.
11. Nadzór nad aktualizacją strony internetowej Inspektoratu, jej redakcja oraz obsługa Biuletynu Informacji Publicznej.
12. Wykonywanie zadań dotyczących polityki informacyjnej Inspektoratu (współpraca z mediami).
13. Obsługa systemów informatycznych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.                

III. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
IV. Stanowiska ds. kontroli EX-POST
V. Inspektor Ochrony Danych
VI. Administrator ds. ochrony informacji niejawnych

 

Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsk
Szczegóły pliku
Nazwa: Statut2020.pdf
Opis: Statut WIJHARS
Utworzono: 2020-08-27 14:33:20
Data dodania: 2020-09-21 14:35:42
Autor pliku: Wojewoda Pomorski
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 1.62 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin2020.pdf
Opis: Regulamin Organizacyjny WIJHARS
Utworzono: 2020-09-15 14:32:07
Data dodania: 2020-09-21 14:32:49
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 3.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Struktura Organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Szczegóły pliku
Nazwa: struktura2020.pdf
Opis: Struktura WIJHARS
Utworzono: 2020-09-15 14:36:59
Data dodania: 2020-09-21 14:37:42
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf