Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

 

Informacje dla przedsiębiorców

____________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dla podmiotów importujących/eksportujących  towary z/do Wielkiej Brytanii 
Informacja z Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce:

"Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie, która pomoże nam zrozumieć, jakie działania podejmują Państwo
w celu przygotowania się do nowych kontroli importowych SPS w Wielkiej Brytanii w ramach Border Target Operating Model oraz
w jaki sposób możemy Państwa wesprzeć.

Jeżeli ankieta Państwa bezpośrednio nie dotyczy, będę zobowiązana za rozpowszechnienie jej wśród Państwa kontaktów.

Badanie gotowości przedsiębiorców zostało opracowane przez Departament for Environment Food & Rural Affairs (DEFRA) w celu oceny świadomości przedsiębiorców na temat zmian w kontrolach importu towarów SPS oraz gotowości przedsiębiorców do wdrożenia tych zmian od 31 stycznia 2024 r.

Państwa odpowiedzi pomogą nam ustalić, czy musimy zrobić więcej, aby zapewnić, że Polskie firmy zostały poinformowane
o zmianach i są na dobrej drodze do osiągnięcia gotowości do 31 stycznia 2024 r.

Po wypełnieniu ankiety zostaną Państwo przekierowani do najnowszych wytycznych dotyczących zmian w kontrolach importu towarów SPS

Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Udział jest dobrowolny i anonimowy.

Link do kwestionariusza: Trader Readiness for new GB Import Controls (qualtrics.com)"

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dotycząca opłat  za kontrole graniczne

Od 18 listopda 2022 r. nie obowiązują opłaty za kontrole graniczne. Opłaty będą naliczane tylko za kontrole, podczas  których stwierdzono  nieprawidowości w zakresie jakości handlowej kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością  (Dz.U. z 2022 r., poz. 2354).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja Ambasady RP w Mińsku dot. przewozu towarów z UE na teren Białorusi Szczegóły pliku
Nazwa: Plik pdf do pobrania-Claris Ambasady RP w Mińsku.pdf
Opis: Komunikat ambasady Polskiej na Białorusi
Utworzono: 2021-12-07 14:33:45
Data dodania: 2021-12-28 14:34:33
Autor pliku: Ambasada RP w Mińsku maz.
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 2.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat dla eksporterów polskich jabłek do Indii

Od 1 marca 2021 roku zacznie obowiązywać wymóg strony indyjskiej, który dotyczy posiadania zaświadczenia o braku GMO w wybranych produktach spożywczych importowanych do Indii.

W praktyce wymóg posiadania zaświadczenia o braku GMO w produkcie będzie dotyczył przede wszystkim polskich eksporterów jabłek do Indii.

„Zaświadczenie o braku GMO w produkcie” będzie wydawane w ramach kontroli jakości handlowej, przez Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zaświadczenie będzie wydawane wyłącznie na jabłka pochodzące z polskich upraw.

W celu uzyskania „Zaświadczenia o braku GMO w produkcie”, eksporterzy dokonujący wywozu polskich jabłek do Indii zobowiązani są do złożenia, do właściwego WIJHARS (na udostępnionych formularzach):

 

-  „Wniosku eksportera o wydanie zaświadczenia o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii”,

-  „Oświadczenia eksportera o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii”,

 

oraz dokonania opłaty za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł, zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2022, poz.2142) tj.)  
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdynia (właściwość miejscowa wg miejsca złożenia wniosku).
Numer rachunku: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
adres: Urząd Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej IJHARS:

https://www.gov.pl/web/ijhars/wzory-dokumentow

oraz w zakładce Formularze poz. 22, 23 niniejszej strony BIP WIJHARS w Gdańsku.

W sprawie szczegółów dotyczących kontroli należy skontaktować się bezpośrednio z właściwym miejscowo WIJHARS. Poniżej link do danych kontaktowych:

://www.gov.pl/web/ijhars/wijhars

UWAGA! Uzyskanie „Zaświadczenia o braku GMO w produkcie” nie zwalnia eksporterów wysyłających owoce do Indii  z obowiązków wynikających ze standardowej procedury kontroli zgodności owoców  z normami handlowymi UE.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Niezamierzona obecność alergenów w żywności - wytyczne czeskie Szczegóły pliku
Nazwa: alergeny.pdf
Opis: Niezamierzona obecność alergenów w żywności - wytyczne czeskie
Utworzono: 2019-12-23 14:40:57
Data dodania: 2019-12-23 14:43:22
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dotycząca opłaty skarbowej

Opłatę skarbową z tytułu pełnomocnictw, należy dokonać  w wysokości zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (aktualnie 17,00 zł od osoby),na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdynia (właściwość miejscowa wg miejsca złożenia dokumentu).
 

Ważne ! Opłata skarbowa jest należna za każdą wskazaną w pełnomocnictwie osobę do reprezentowania w trakcie kontroli (17,00 zł. od osoby). Opłata nie obowiązuje od pełnomocnictw wskazujących firmę umocowaną do reprezentowania, bez podania nazwisk.

 

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku lub innego przedmiotowego dokumentu, jak wyżej.
Numer rachunku: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
adres: Urząd Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Informacja dotycząca możliwości dokonania oceny jakości handlowej zboża i rzepaku

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość laboratoryjnego sprawdzenia jakości handlowej ziarna zbóż           
i rzepaku.
Urzędowe potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych może być zakończone uzyskaniem świadectwa jakości handlowej dla ziarna zbóż lub rzepaku.
Przedsiębiorcy zainteresowani sprawdzeniem jakości handlowej ziarna zbóż lub rzepaku mogą zgłosić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdyni z wnioskiem               
o dokonanie oceny jakości handlowej zboża lub rzepaku.
Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać poniżej lub 
w zakładce Formularze.
Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań laboratoryjnych                 
i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi  z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane
z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz.U. 2015 poz. 2328).

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.doc
Opis: Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wydanie 10, obowiązuje od 9.11.2020
Utworzono: 2020-11-09 08:34:02
Data dodania: 2020-11-09 08:35:15
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

  Klauzula informacyjna RODO Szczegóły pliku
Nazwa: klauzula.ocena1.pdf
Opis: klauzula ocena
Utworzono: 2022-11-17 14:20:42
Data dodania: 2022-11-17 14:21:01
Autor pliku: Tomasz Manowski
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Obowiązek zgłaszania do kontroli artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszania do WIJHARS artykuły rolno-spożywcze sprowadzane z państw niebędących członkami Unii Europejskiej, z wyłączeniem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Art. 10 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych stanowi:
"Artykuły rolno-spożywcze przywożone z państw niebędących członkami Unii Europejskiej, z wyłączeniem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mogą być dopuszczone do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego, pod warunkiem przeprowadzenia kontroli jakości handlowej przez organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych".

Zgłoszenie do kontroli granicznej Szczegóły pliku
Nazwa: F-15 BKJ-01-IR-01 Zgloszenie do kontroli.docx
Opis: Zgłoszenie do kontroli import
Utworzono: 2023-07-10 12:14:07
Data dodania: 2023-07-11 12:14:52
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Klauzula pełnomocnictwa Szczegóły pliku
Nazwa: klauzula.pełnomocnictwa1.pdf
Opis: Klauzula pełnomocnictwa
Utworzono: 2022-11-17 14:18:34
Data dodania: 2022-11-17 14:19:09
Autor pliku: Tomasz Manowski
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Obowiązek zgłaszania podjęcia lub zaprzestania działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi

Wymóg zgłoszenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi wynika z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2023, poz. 1980, tj.).
W zgłoszeniu należy podać numer w rejestrze przedsiębiorców  w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG)-w przypadku przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi.
Podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego.

 

Zgłoszenie działalności gospodarczej nie dotyczy:


a) rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie prowadzonej działalności rolniczej, z wyłączeniem działalności polegającej na znakowaniu i pakowaniu jaj,

 

b) producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2018 r. poz. 1159),

 

c) podjęcia działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego artykułami rolno-spożywczymi.
 

Zgłoszenia działalności gospodarczej należy dokonać nie później niż w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Zgłoszenia zmiany danych oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej należy dokonać w terminie 7 dni od daty zaistnienia.

 

Sankcje: Przedsiębiorca, który nie zgłosił wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych podjęcia albo prowadzenia lub zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi podlega karze grzywny zgodnie z art. 40 ust 1 pkt 5 ustawy
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 2023, poz. 1980).

 

Dane podane w zgłoszeniu rozpoczęcia/prowadzenia/zaprzestania działalności gospodarczej w zakresie produkcji, obrotu, konfekcjonowania, składowania artykułów rolno-spożywczych dotyczące zgłaszającego muszę być zgodne  z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi 
z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Zgłoszenia należy kierować do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Gdańsku, z/s w Gdyni, ul. Polska 15, 81-339 Gdynia.

Zgłoszenie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi Szczegóły pliku
Nazwa: F-7.1 (16).doc
Opis: ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRODUKCJI, SKŁADOWANIA, KONFEKCJONOWANIA I OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI
Utworzono: 2018-07-17 11:03:18
Data dodania: 2022-02-14 11:04:16
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Klauzula zgłoszenia Szczegóły pliku
Nazwa: klauzula.zgłoszenia1.pdf
Opis: Klauzula zgłoszenia
Utworzono: 2022-11-17 14:19:34
Data dodania: 2022-11-17 14:20:05
Autor pliku: Tomasz Manowski
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Obowiązek przekazywania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz przekazywania informacji o ilości owoców
i warzyw wprowadzonych do obrotu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynków chmielu (Dz. U. z 2021 r., poz. 618, t.j.): handlowcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu świeżymi warzywami 
i owocami zobowiązani są przekazywać do Wojewódzkiego Inspektora następujące informacje:

 

- nazwa i adres handlowca,

- rodzaj i zakres prowadzonej działalności,

- wyrażona w kg ilość owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym,    

z podziałem na gatunki oraz obrót hurtowy i detaliczny.

 

Informację należy przekazać w terminie do końca I kwartału roku następnego.

 

Dodatkowo na podstawie art. 10 ust. 5 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia  7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)      nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw(Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1 - 163, z późn. zm.), handlowcy zobowiązani są dostarczać także inne informacje uznane przez Państwa Członkowskie za niezbędne do stworzenia i aktualizacji bazy danych. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu dostępnym poniżej lub w zakładce "Formularze".
 

Z obowiązku przekazania wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych informacji, jak wyżej, są zwolnieni handlowcy, którzy:

 

a) w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce lub warzywa w ilości mniejszej niż
100 000 kg,
lub prowadzą działalność w sektorze owoców i warzyw ograniczoną do ich przewozu, 

 

lub

 

b) zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str 1, z późn, zm.), nie są zobowiązani do przestrzegania norm handlowych.

 

Formularz przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu Szczegóły pliku
Nazwa: zg_owoce.xls
Opis: Formularz przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu
Utworzono: 2020-04-01 10:37:36
Data dodania: 2020-04-01 12:45:18
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: xls

_____________________________________________________________________________________________________________________________

5.Obowiązek zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego

Zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia Rady(WE) nr 834/2007, każdy podmiot gospodarczy, który produkuje, przygotowuje, przechowuje lub przywozi z kraju trzeciego produkty w rozumieniu art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia, lub który takie produkty wprowadza na rynek, przed wprowadzeniem na rynek jakiegokolwiek produktu jako produktu ekologicznego lub wyprodukowanego w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne:
 

a) zgłasza tę działalność właściwym organom państwa członkowskiego, w którym działalność ta jest wykonywana,
 

b) przekazuje zgodę na objęcie jego działań systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 ww. rozporządzenia.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2020, poz. 1324, t.j.), zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 834/2007, przyjmują podmioty upoważnione do działania w rolnictwie ekologicznym jako jednostki certyfikujące, zwane dalej „jednostkami certyfikującymi”. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r., producenci ekologiczni nie przekazują już zgłoszenia podjęcia działalności  w zakresie rolnictwa ekologicznego lub jego korekty wojewódzkiemu inspektorowi JHARS.

 

Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego dokonuje się na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (art. 4 ust. 3 ustawy o rolnictwie ekologicznym).
Formularz zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego przeznaczony jest zarówno dla producentów podejmujących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego i przekazujących zgodę na objęcie ich działań systemem kontroli, jak również służy do zgłaszania zmian informacji podanych we wcześniejszym zgłoszeniu.
Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rolnictwie ekologicznym, jednostka certyfikująca i Główny Inspektor, w zakresie swojej właściwości określonej w ust. 1 i 2, mogą wystąpić o uzupełnienie lub wyjaśnienie, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych w zgłoszeniu podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia.

Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego Szczegóły pliku
Nazwa: Zgłoszenie_działalności,_o_którym_mowa_w_art_34_rozporządzenia_Parlamentu_Europejskiego_i_Rady_(UE)_2018_848_(1) (1).xlsx
Opis: Zgłoszenie działalności , o którym mowa w art. 34 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848
Utworzono: 2022-08-18 09:10:27
Data dodania: 2022-08-18 09:11:02
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx

Objaśnienia do Zgłoszenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego Szczegóły pliku
Nazwa: objaśnienia_dotyczące_wypelniania_zgłoszenia_-_w_tym_kategorii_działalności (1).pdf
Opis: Sposób wypełnienia zgłoszenia działalności
Utworzono: 2022-08-18 09:13:28
Data dodania: 2022-08-18 09:13:45
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Obowiązek klasyfikacji tusz wołowych i wieprzowych

Obowiązek stosowania klasyfikacji zgodnie z przepisami Unii Europejskiej mają zakłady ubojowe ubijające więcej niż 75 sztuk bydła oraz więcej niż 200 szt. świń tygodniowo licząc średnio w skali roku.
Podstawowym celem wprowadzenia jednolitego systemu klasyfikacji tusz  jest umożliwienie stosowania odpowiedniej zapłaty dla producentów żywca według oceny jakości handlowej tusz opartej na wspólnych kryteriach oraz ułatwienie funkcjonowania rynku półtusz według wspólnych zasad, zarówno w zakresie handlu wewnątrzkrajowego, jak 
i międzynarodowego, przede wszystkim w obrębie Unii Europejskiej.
System ten tworzy jednolite wytyczne dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej i jest wykorzystywany do notowania cen rynkowych w celu ewentualnego podejmowania działań interwencyjnych na rynku mięsa wołowego.
Kontroli klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych dokonują inspektorzy Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na podstawie art. 17a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2022, poz. 1688, z późn. zm.).Klasyfikacji tusz mogą dokonywać, oprócz pracowników Inspekcji, tylko osoby wpisane do rejestru rzeczoznawców.
Podstawy prawne klasyfikacji tusz wieprzowych  i wołowych:

-  Rozporządzenie Rady (WE) 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustalające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007 r., str. 1, z późn. zm.)

-  Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1249/2009 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen
(Dz. Urz. UL L 337 z 16.12.2008 r., str.3).

Zgłoszenie na egzamin dla kandydatów na rzeczoznawców w zakresie klasyfikacji tusz wołowych/wieprzowych Szczegóły pliku
Nazwa: EUROP.doc
Opis: Zgłoszenie na egzamin dla kandydatów na rzeczoznawców w zakresie klasyfikacji EUROP tusz wieprzowych i wołowych
Utworzono: 2018-09-06 10:47:42
Data dodania: 2020-04-02 09:55:13
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Klauzula rzeczoznawcy Szczegóły pliku
Nazwa: klauzula.rzeczoznawcy1.pdf
Opis: Klauzula rzeczoznawcy
Utworzono: 2022-11-17 14:22:31
Data dodania: 2022-11-17 14:22:52
Autor pliku: Tomasz Manowski
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Informacja dla producentów wina gronowego lub moszczu gronowego

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego przyjmuje zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania,konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi.
Zgłoszenie dokonuje się nie później niż w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Zgłoszenie zawiera:

 

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę zgłaszającego,
 

b) określenie przedmiotu działalności gospodarczej,
 

c) wskazanie miejsca produkcji, składowania lub konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych.
 

Do zgłoszenia dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, należy zgłosić wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w terminie 7 dni od dnia jej zaprzestania.
Kto nie zgłasza wojewódzkiemu inspektorowi podjęcia lub zaprzestania działalności gospodarczej podlega karze grzywny.

Podmiot wyrabiający wino gronowe przeznaczone do obrotu lub moszcz gronowy przeznaczony do wyrobu tego wina zgłasza wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego podmiotu zamiar przeprowadzenia zabiegu wzbogacania, odkwaszania i słodzenia.
Zgłoszenia dokonuje nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia tego zabiegu.
W przypadku niemożności przeprowadzenia zabiegu wzbogacania w planowanym terminie, w uzasadnionych przypadkach, podmiot dokonuje zgłoszenia nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym planowany termin przeprowadzenia zabiegu wzbogacania. Zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia zabiegu odkwaszania dokonuje nie później niż drugiego dnia po przeprowadzeniu pierwszej czynności w każdym roku winiarskim. Zgłoszenia zamiaru dokonania słodzenia dokonuje co najmniej 48 godzin przed dniem przeprowadzenia czynności.​

Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania Szczegóły pliku
Nazwa: wzbogacenie (3).doc
Opis: Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania
Utworzono: 2018-07-27 11:24:22
Data dodania: 2022-02-14 11:24:45
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu odkwaszania Szczegóły pliku
Nazwa: odkwaszenie (7).doc
Opis: Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu odkwaszania
Utworzono: 2018-07-27 11:25:57
Data dodania: 2022-02-14 11:26:08
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu słodzenia Szczegóły pliku
Nazwa: slodzenie.pdf
Opis: Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu słodzenia
Utworzono: 2020-04-02 12:13:36
Data dodania: 2020-04-02 09:58:59
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Zgłoszenie o zamiarze i planowanym terminie wycofania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina. Podmioty dokonują zgłoszenia o zamiarze usunięcia produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina lub moszczu gronowego wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego podmiotu. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia usunięcia posiadanych produktów ubocznych,powiadamiając o miejscu składowania
i terminie wycofania tych produktów.

Zgłoszenie o zamiarze i planowanym terminie wycofania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina lub moszczu winogronowego Szczegóły pliku
Nazwa: F-5.24.07.19.doc
Opis: Zgłoszenie o zamiarze i planowanym terminie wycofania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina lub moszczu winogronowego
Utworzono: 2018-07-25 09:24:41
Data dodania: 2020-04-02 09:55:35
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina Szczegóły pliku
Nazwa: certyfikacja_wina.doc
Opis: Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina
Utworzono: 2018-07-25 09:28:32
Data dodania: 2020-04-02 09:59:13
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: doc

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Art. 31 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych stanowi:
Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwana "oceną" dokonywana jest na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy.

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.doc
Opis: Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wydanie 10, obowiązuje od 9.11.2020
Utworzono: 2020-11-09 08:34:02
Data dodania: 2020-11-09 08:35:15
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Klauzula RODO ocena Szczegóły pliku
Nazwa: klauzula.ocena1.pdf
Opis: klauzula ocena
Utworzono: 2022-11-17 14:20:42
Data dodania: 2022-11-17 14:21:01
Autor pliku: Tomasz Manowski
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.Sankcje za  nieprzestrzeganie przepisów o jakości handlowej  artykułów rolno-spożywczych

I. Kary grzywny
Kto:
1) stosuje do oceny lub ustalenia klas jakości artykułów rolno-spożywczych urządzenia, które nie uzyskały pozytywnej opinii właściwej jednostki,
2) składuje lub transportuje artykuły rolno-spożywcze w sposób niezapewniający utrzymania ich właściwej jakości handlowej,
3) nie zgłasza wojewódzkiemu inspektorowi podjęcia albo prowadzenia lub zaprzestania prowadzenia działalności 
w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi
-podlega karze grzywny.
Kto:
1) nie prowadzi klasyfikacji jaj zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 589/2008 oraz pkt II części VI załącznika VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str 671, z późn. zm., zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013" albo prowadzi ją niezgodnie z tymi przepisami,
2) nie klasyfikuje, nie pakuje lub nie znakuje jaj zgodnie z art. 6 rozporządzenia nr 589/2008,
3) nie znakuje opakowań transportowych zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 589/2008,
4) wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jaja nieoznakowane zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 589/2008,
5) nie znakuje jaj kodem producenta zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 589/2008,
6) będąc producentem, nie prowadzi ewidencji zgodnie z art. 20 rozporządzenia nr 589/2008,
7) prowadząc punkt odbioru, nie prowadzi ewidencji zgodnie z art. 21 rozporządzenia nr 589/2008,
8) prowadząc zakład pakowania, nie prowadzi ewidencji zgodnie z art. 22 rozporządzenia nr 589/2008.

- podlega karze grzywny.
Kto:
prowadząc rzeźnię:
a) nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji albo prowadzi lub przechowuje ją niezgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. Urz. UE L 157 z 17.06.2008, str. 46, z późn. zm.),
b) nie prowadzi systematycznej kontroli zawartości wody wchłoniętej albo prowadzi ją niezgodnie z przepisami art. 16 ust. 1-3 i art. 20 ust. 3 rozporządzenia nr 543/2008 lub nie podejmuje czynności określonych w art. 16 ust. 1-3 i art. 20 ust. 3 rozporządzenia nr 543/2008

- podlega karze grzywny.
Kto:
będąc producentem:
Nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji albo prowadzi lub przechowuje ją niezgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 543/2008,

- podlega karze grzywny.
Kto:
prowadząc zakład wylęgu drobiu:
Nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji albo prowadzi lub przechowuje ją niezgodnie z przepisami art. 12 ust. 4 rozporządzenia nr 543/2008,

- podlega karze grzywny.
Kto:
prowadząc rzeźnię:
a) wprowadza do obrotu kurczaki mrożone lub głęboko mrożone, o zawartości wody przekraczającej wartości nieuniknione ze względów technologicznych, oznaczone za pomocą metody analizy opisanej w załączniku VI lub w załączniku VII rozporządzenia nr 543/2008,
b) wprowadza do obrotu kurczaki mrożone lub głęboko mrożone, oraz:
- nie pobiera próbek w celu monitorowania wchłaniania wody w procesie schładzania oraz zawartości wody w kurczakach mrożonych lub głęboko mrożonych,
- nie rejestruje lub nie przechowuje przez okres jednego roku wyników kontroli, o której mowa w art. 15 ust. 2 tiret drugie rozporządzenia nr 543/2008,
- nie oznakowuje każdej partii w sposób umożliwiający ustalenie daty produkcji lub nie zamieszcza daty produkcji partii
w dokumentacji produkcji,
c) nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 20 ust. 2 rozporządzenia nr 543/2008

-podlega karze grzywny.

Kto:
Wbrew obowiązkowi określonemu w art. 5 rozporządzenia nr 485/2008, nie udostępnia dokumentów lub nie udziela informacji objętych zakresem kontroli

- podlega karze grzywny.

Kto:
1) prowadzi klasyfikację tusz wieprzowych lub wołowych nie posiadając uprawnień rzeczoznawcy,
2) wykonuje czynności związane z klasyfikacją lub ustalaniem masy tusz wieprzowych niezgodnie 
z wymaganiami określonymi w:
a) części B załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013 lub
b) art. 22 lub 23 oraz załączniku IV do rozporządzenia nr 1249/2008,
3) wykonuje czynności związane z klasyfikacją tusz wołowych niezgodnie z wymaganiami określonymi w:
a) części A załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013 lub
b) art. 2 i art.13 oraz załączniku I i III do rozporządzenia nr 1249/2008, lub
4) nie dokumentuje w sposób określony  w przepisach o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych albo niewłaściwie dokumentuje czynności z zakresu klasyfikacji lub ustalania masy tusz wieprzowych lub wołowych

- podlega karze grzywny.
Kto:
prowadząc rzeźnię świń:
1) nie poddaje klasyfikacji lub ustalaniu masy tusz wieprzowych zgodnie z wymaganiami określonymi w części B załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013 lub w art. 21 i art. 22 rozporządzenia nr 1249/2008
2) nie przechowuje dokumentacji z czynności nadawania klas tuszom wieprzowym przez okres, o którym mowa w art. 36 ust. 5,
3) nie poddaje klasyfikacji tusz wieprzowych metodami klasyfikacji zatwierdzonymi decyzją Komisji Europejskiej 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych  w Polsce
Dz. Urz. WE L 74 z 19.03.2005, str. 62),
4) nie znakuje tusz wieprzowych zgodnie z art. 21 rozporządzenia nr 1249/2008,
5) nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 15a ust. 3c lub 3d, w terminie określonym w art. 15a ust. 3e,

-podlega karze grzywny.

Kto:
prowadząc rzeźnię bydła:
1) nie poddaje klasyfikacji lub ustalaniu masy tusz wołowych zgodnie z wymaganiami określonymi w:
a) części A załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013,
b) art.6, art. 7 i art. 10 rozporządzenia nr 1249/2008 lub załączniku I tego rozporządzenia,
2) nie przechowuje dokumentacji z czynności nadawania klas tuszom wołowym w okresie, o którym mowa w art. 36 ust. 5,
3) nie przekazuje dostawcom zwierząt wyników klasyfikacji tusz wołowych , z art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1249/2008,
4) nie znakuje tusz wołowych zgodnie z art. 6 rozporządzenia nr 1249/2008,
5) nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 15a ust. 3c lub 3d, w terminie określonym w art. 15a ust. 3e,
6) nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1249/2008,
7) nie stosuje do klasyfikacji tusz wołowych technikę automatycznej klasyfikacji, która nie uzyskała zatwierdzenia na podstawie art. 15b ust. 7

-podlega karze grzywny.
Kto:
prowadząc rzeźnię bydła:
1) nie klasyfikuje bydła w wieku poniżej 12 miesięcy zgodnie z pkt II załącznika VII do rozporządzenia nr 1308/2013,
2) nie znakuje zgodnie z pkt III i IV części I załącznika VII do rozporządzenia nr 1308/2013 mięsa z pkt I części I załącznika VII do tego rozporządzenia

-podlega karze grzywny.
II. Kary pieniężne
Kto:
zgodnie z art.40a ust.1:
1) uniemożliwia organowi Inspekcji lub organowi Inspekcji Handlowej przeprowadzanie kontroli, o których mowa  
w ustawie, lub kontroli przeprowadzanych na podstawie przepisów odrębnych, podlega karze pieniężnej w wysokości do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary;
2) utrudnia organowi Inspekcji lub organowi Inspekcji Handlowej przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ustawie, lub kontroli przeprowadzanych na podstawie przepisów odrębnych, podlega karze pieniężnej w wysokości do piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary;
3) wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej 
w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł;
4) wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł;
5) nie poddaje klasyfikacji lub ustalaniu masy tusz wieprzowych lub wołowych, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł.
Kto:
zgodnie z art.40a ust.2:
Nie usunął nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli o których mowa w ustawie, lub kontroli przeprowadzanych na podstawie przepisów odrębnych, w terminie określonym w zaleceniach pokontrolnych, podlega karze pieniężnej 
w wysokości do trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary.
Kto:
zgodnie z art.40a ust.3:
Wprowadza ponownie do obrotu produkt tego samego rodzaju, który nie odpowiada jakości handlowej ze względu na tę samą wadę, podlega karze pieniężnej ustalonej - w zależności od stwierdzonej wady - zgodnie  z ust. 1 pkt 3 lub 4, podwyższonej o wysokość kar nałożonych w okresie 24 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli.
Kto:
zgodnie z art.40a ust.3a:
Bez zgody wojewódzkiego inspektora zmienia sposób zabezpieczeń, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz
ust. 2 i 3, albo je zdejmuje, podlega karze pieniężnej w wysokości do trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary.