Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

 

Zadania Inspekcji

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów  o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów finalnych i do jej zadań należy:

1. Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, w szczególności:

a) kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę,

b) kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych artykułów,

c) dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

d) powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (systemu RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych,

e) kontrola artykułów rolno-spożywczych oznakowanych chronionymi nazwami pochodzenia, chronionymi oznaczeniami geograficznymi albo nazwami gwarantowanych tradycyjnych specjalności, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz  o produktach tradycyjnych, lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych albo gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach,

f) kontrola wyrobów winiarskich oznakowanych chronionymi nazwami pochodzenia lub chronionymi oznaczeniami geograficznymi, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych nazw pochodzenia lub chronionych oznaczeń geograficznych oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taka kontrolę w innych państwach,

g) kontrola napojów spirytusowych oznakowanych chronionymi oznaczeniami geograficznymi na podstawie przepisów o wyrobie napojów spirytusowych oraz rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych oznaczeń geograficznych oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach,

h) kontrola artykułów rolno-spożywczych oznaczonych określeniem jakościowym stosowanym fakultatywnie "produkt górski", o którym mowa w art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012,str.1),

i) kontrola żywności w rolniczym handlu detalicznym w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz.594, z późn. zm.).

2. Kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych.

3. Współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami innych inspekcji, urzędami celno-skarbowymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa.

4. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczych w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w realizacji operacji finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

5. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz ich obrotem międzynarodowym lub uczestnictwo w pracach tych organizacji.

6. Udzielanie informacji i szkolenie w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej lub ustalania klas jakości handlowej oraz metod i badań artykułów rolno-spożywczych.

7. Współpraca z urzędowymi jednostkami kontrolnymi w innych państwach w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym wymienianie informacji lub próbek artykułów rolno-spożywczych.

8. Wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych, m.in o rolnictwie ekologicznym i organizacji rynków rolnych.

9. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji może dotyczyć również sposobu żywienia 
i warunków chowu zwierząt, jeżeli informacja w tym zakresie została zadeklarowana przy wprowadzaniu artykułu rolno-spożywczego do obrotu.

10.Kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu  
z żywnością.

11. Nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się do:

a) mięsa drobiowego; 

b) jaj;

c) tusz wieprzowych;

d) tusz wołowych;

e) tusz innych zwierząt;

f) mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy.

12. Wydawanie świadectw potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich, uprawniających do otrzymania refundacji wywozowych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczących warunków udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości oraz w przepisach Unii Europejskiej dotyczących przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny.

13. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwolnień przedsiębiorstw z obowiązku znakowania jaj, w przypadku gdy jaja są dostarczane do przemysłu spożywczego bezpośrednio z miejsca produkcji, na podstawie art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania

rozporządzenia Rady WE nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych  w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 6, z późn. zm.).

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz.U. 2023, poz. 1980 tj.)
 • Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Dz.U. 2020, poz. 1112)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczch (Dz.U. Nr 154, poz. 1279 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej (Dz. U. 2017, poz. 1029)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dokonujących kontroli (Dz.U.
  z 2016,  poz. 523)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności  (Dz.U. z 2016, poz. 398)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej  (Dz.U. z 2013, poz 174)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu przejść graniczych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych sprowadzanych  z zagranicy (Dz.U.z 2015, poz. 592)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz.U. 2015, poz. 2328)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz.U.
  z 2022 r., poz. 2354).
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. Nr 59, poz 526 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015, poz. 29)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 13 kwietnia 2004 r. w srawie znakowanie niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz.U. Nr 83, poz.772)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania opakowań niektórych grup i rodzajów artykułów rolno- spożywczych nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań (Dz.U. Nr 92, poz.758 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółówych warunków ustalania klasy jakości tusz wieprzowych (Dz.U. Nr 28, poz. 181)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych (Dz. U. Nr 28, poz.180)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków ustalania i sposobu oznaczania klas jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych (Dz. U. z 2018, poz. 934)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 8  czerwca 2018 r. w sprawie sposobu kontroli jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1227)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 05 grudnia 2014r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządznia kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości (Dz.U. z 2014, poz. 1775)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinanów spożywczych (Dz.U. Nr 180, poz1863 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 164, poz. 1723 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej olejów, tłuszczów i ich mieszanin przeznaczonych do spożycia oraz środków spożywczych w których składzie znajdują się te oleje, tłuszcze lub ich mieszaniny (Dz.U. Nr 97, poz. 974)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych półproduktów i produktów przemysłu cukrowniczego (Dz.U. z 2004, Nr 5, poz.36)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań   w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Dz.U. Nr 194, poz. 1900)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz.U. Nr 181, poz. 1773 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1735 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakrsie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych (Dz.U. Nr 143, poz. 1398 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii (Dz.U. Nr 52, poz. 463 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych (Dz.U. Nr 214, poz. 1813 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości handlowej (Dz.U. Nr 230, poz. 1932)
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie znaku jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz.U. Nr 170, poz.1794, z późn.zm)
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców  i warzyw oraz rynku chmielu  (Dz.U. z 2023, poz. 1318, tj)
 • Ustawa  z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz.U.2023, poz 550  t.j.)
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r.  o  mikroorganizamach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych 
  (Dz. U. z 2022, poz. 546 t.j.)
 • Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.U. z 2015, poz. 1160, t.j.)
 • Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym  i  produkcji ekologicznej (Dz.U. 2023, poz. 1235,
  z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 09 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz produktów tradycyjnych ( Dz.U. z 2023, poz. 588, tj.)