Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

Deklaracja dostępności


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.wijhars.gdansk.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2005-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-19.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


• Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostaną zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych,
• Przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej serwisu wykazał nieprawidłowości:
o Dopracowanie celu linków
o Dopracowanie wielu sposobów na zlokalizowanie strony (aktualizacja mapy strony)
o Uzupełnienie nazw i opisów dla stron i plików, w tym metryki
o Ujednolicenie formatowania w serwisie (w tym listy)
o Uzupełnienie wyjaśnień do użytych skrótów
• Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów w edytorze tekstów (brak dobrze zaznaczonej, logicznej struktury) lub są skanami dokumentów

• Część dokumentów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy z 2019 roku

• Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR; przykładowa darmowa usługa online OCR: https://www.onlineocr.net/pl/


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-07-20.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Informatyczna


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Bornejko, adres poczty elektronicznej barbara.bornejko@wijhars.gdansk.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 660 55 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych mieści się w budynku Lacpolu Sp. z o.o., w Gdyni przy ulicy Polskiej 15. Biura rozlokowane są na IV piętrze budynku. Dojście do biura wyłącznie schodami.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe bez wydzielonego miejsca dla niepełnosprawnych. Wejście do budynku możliwe poprzez sygnalizowanie domofonem i otwieranie drzwi przez Sekretariat WIJHARS, jak również przez obsługę budynku – portiernię ulokowaną na parterze budynku. Łatwy wjazd dla wózków inwalidzkich na parter bez żadnych schodów. Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich możliwy jest jedynie na parterze- budynek nie posiada windy. Na parterze jest miejsce- stolik z możliwością obsługi interesanta.


Informacje dodatkowe:

- Do budynku i biur WIJHARS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- Inspektorat nie posiada pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braill’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo słyszących,
- Inspektorat nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
- Istnieje możliwość po uprzednim umówieniu zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału/pracownika.


Dostępność do tłumacza języka migowego


Istnieje możliwość zgłoszenia chęci skorzystania z usługi tłumacza, wniosek do pobrania znajduje się na stronie głównej BIP.
______________________________________________________