Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

Rzeczoznawcy

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I. Kryteria wpisania do Rejestru Rzeczoznawców:

A. Pobieranie próbek artykułów rolno-spożywczych danego rodzaju     
:
- posiadanie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych  egzaminem zdanym przed Komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora IJHARS.

Specjalizacje rzeczoznawców
Szczegóły pliku
Nazwa: specjalizacje.pdf
Opis: Specjalizacje rzeczoznawców
Utworzono: 2020-10-14 10:12:52
Data dodania: 2020-10-08 10:44:44
Autor pliku: Prezydent RP
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


B. Pobieranie próbek lub ustalanie klasy jakości handlowej określonych artykułów rolno-spożywczych:
- posiadanie decyzji (ostatecznej) o uznaniu kwalifikacji, wydanej na podstawie przepisów o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
C. Ustalanie klas jakości tusz zwierząt rzeźnych:

- posiadanie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych, potwierdzonych  egzaminem zdanym przed Komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora IJHARS. Uwaga-egzamin jest zdawany co 3 lata !


D. Ustalanie klas jakości świeżych owoców i warzyw:
- odbyte szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw przeprowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora lub podmiot upoważniony przez Głównego Inspektora IJHARS,
- odbyte szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw przeprowadzone przez podmioty zatwierdzone przez państwa członkowskie w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, zatwierdzone przez właściwy organ innego państwa [art. 12 ust. 3 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (We) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw ( Dz.U. UE L 157 z 15.6.2011)].

E. Rzeczoznawcy, którzy w dniu 30 listopada 2015 r., w momencie zmiany przepisów ustalających nowe zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy, posiadali ważne uprawnienia, mogą zgłaszać się z wnioskiem o przedłużenie przedmiotowych uprawnień na czas nieokreślony (w piśmie należy podać serię i numer aktualnego dowodu tożsamości). Pismo należy kierować do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni, ul. Polska 15, 81-969 Gdynia. Powyższe przedłużenie uprawnień nie dotyczy rzeczoznawców z zakresu klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych.
F. Formalności - wpisu do Rejestru PWIJHARS dokonuje się po zdanym egzaminie lub odbytym szkoleniu,po otrzymaniu od kandydata na rzeczoznawcę Wniosku o wpis do rejestru rzeczoznawców (formularz do pobrania poniżej).

Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców
Szczegóły pliku
Nazwa: wniosekrzecz.doc
Opis: Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców
Utworzono: 2018-07-19 10:42:06
Data dodania: 2020-04-03 09:25:04
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Klauzula informacyjna RODO
Szczegóły pliku
Nazwa: klauzula.rzeczoznawcy.doc
Opis: Klauzula RODO dotycząca kandydatów na rzeczoznawców
Utworzono: 2020-04-02 10:51:04
Data dodania: 2020-04-02 09:56:10
Autor pliku: Tomasz Manowski
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Wniosek należy przesłać na adres: PWIJHARS w Gdańsku z/s w Gdyni, ul. Polska 15, 81-969 Gdynia. Do wniosku należy dołączyć dowód dokonania opłaty skarbowej.
Ważne - opłaty skarbowej - z adnotacją "wpis do rejestru rzeczoznawców", w wysokości 10,00 zł należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdynia (właściwość miejscowa wg miejsca złożenia wniosku).
Numer rachunku: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
adres: Urząd Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

II. Egzaminy i szkolenia.
Osoby zainteresowane:
- przystąpieniem do egzaminu w zakresie pobierania próbek danych artykułów rolno-spożywczych (szkolenie nie jest obowiązkowe, uprawnienia wydawane bezterminowo),
-przystąpieniem do egzaminu z zakresu ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych (obowiązek odnowienia uprawnień, co 3 lata),
-przystąpieniem do egzaminu z zakresu ustalania klas jakości danych artykułów rolno-spożywczych (szkolenie nie jest obowiązkowe, uprawnienia wydawane bezterminowo),
- szkoleniem z zakresu ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw (nie ma egzaminu, uprawnienia ważne bezterminowo),
powinny wysłać do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku (siedziba: 81-969 Gdynia, ul. Polska 15) zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu lub przystąpienia do egzaminu. Miejsce szkolenia i egzaminu zależy od liczby zgłaszających się osób.  
Zgłoszenie na egzamin - pobieranie próbek artykułów rolno-spożywczych - wszystkie specjalizacje:

Zgłoszenie na egzamin kandydata na rzeczoznawcę
Szczegóły pliku
Nazwa: zg_szkolenie.doc
Opis: Zgłoszenie kandydata na egzamin na rzeczoznawcę
Utworzono: 2018-07-19 10:43:29
Data dodania: 2020-04-03 09:28:32
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Zgłoszenie na egzamin z zakresu ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych:

Zgłoszenie na egzamin dla kandydatów na rzeczoznawców w zakresie klasyfikacji tusz wołowych/wieprzowych
Szczegóły pliku
Nazwa: EUROP.doc
Opis: Zgłoszenie na egzamin dla kandydatów na rzeczoznawców w zakresie klasyfikacji EUROP tusz wieprzowych i wołowych
Utworzono: 2018-09-06 10:47:42
Data dodania: 2020-04-02 09:55:13
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

III. Informacje ogólne:
    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2019, poz. 2178), do pobierania próbek oraz ustalania klas jakości artykułów rolno-spożywczych, oprócz pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, upoważnieni rzeczoznawcy. Rzeczoznawca jest zobowiązany do wykonywania powierzonych obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą starannością i bezstronnością. W UE zawód rzeczoznawcy należy do zawodów regulowanych, co oznacza, że udokumentowane kwalifikacje osób uprawnionych do wykonywania określonego zawodu w jednym z krajów członkowskich UE upoważniają je do ubiegania się o uznanie prawa wykonywania danego zawodu także w innych krajach należących do Wspólnoty.

Podstawy prawne:

  • ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2019, poz. 2178, z późn. zm.).
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych asortymentów artykułów rolno - spożywczych (akty wykonawcze do ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych).

IV. Nadzór Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS nad działalnością rzeczoznawców:
- Pomorski Wojewódzki Inspektor nadzoruje rzeczoznawców w toku kontroli przeprowadzanych w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno - spożywczymi poprzez ocenę prawidłowości dokumentacji i/lub prawidłowości przeprowadzonych czynności związanych z próbkobraniem;
- Pomorski Wojewódzki Inspektor nadzoruje, w toku kontroli, poprzez ocenę prawidłowości przeprowadzonych czynności związanych z ustalaniem klas tusz zwierząt rzeźnych;
- w przypadku zaistnienia podejrzeń o występowanie nieprawidłowości w działaniach rzeczoznawcy, Pomorski Wojewódzki Inspektor JHARS dokonuje kontroli mającej na celu zbadanie przyczyn, skali i skutków występujących uchybień;
- w razie potwierdzenia występowania nieprawidłowości w pracy rzeczoznawcy, Pomorski Wojewódzki Inspektor niezwłocznie podejmuje działania przewidziane przepisami art. 37 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
- w przypadku wejścia w życie nowych zmian obowiązujących przepisów prawa lub norm regulujących lub mających związek z działalnością rzeczoznawców, Pomorski Wojewódzki Inspektor IJHARS jest zobowiązany do udzielenia informacji na ten temat rzeczoznawcom zarejestrowanym przez dany WIJHARS.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________