Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

 

Rzeczoznawcy


 

I. Kryteria wpisania do Rejestru Rzeczoznawców:

A. Pobieranie próbek artykułów rolno-spożywczych danego rodzaju:    Specjalizacje rzeczoznawców Szczegóły pliku
Nazwa: specjalizacje.pdf
Opis: Specjalizacje rzeczoznawców
Utworzono: 2020-10-14 10:12:52
Data dodania: 2020-10-08 10:44:44
Autor pliku: Prezydent RP
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • posiadanie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych potwierdzonych  egzaminem zdanym przed Komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


B. Pobieranie próbek lub ustalanie klasy jakości handlowej określonych artykułów rolno-spożywczych:
- posiadanie decyzji (ostatecznej) o uznaniu kwalifikacji, wydanej na podstawie przepisów o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.


C. Ustalanie klas jakości tusz zwierząt rzeźnych:

 • posiadanie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych, potwierdzonych  egzaminem zdanym przed Komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Uwaga-egzamin jest zdawany co 3 lata!


D. Ustalanie klas jakości świeżych owoców i warzyw:

 • w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw przeprowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora lub podmiot upoważniony przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,odbyte szkolenie
 • odbyte szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw przeprowadzone przez podmioty zatwierdzone przez państwa członkowskie w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców  
  i warzyw, zatwierdzone przez właściwy organ innego państwa [art. 12 ust. 3 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (We) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców  i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw
  ( Dz.U. UE L 157 z 15.6.2011)].


E. Rzeczoznawcy, którzy w dniu 30 listopada 2015 r., w momencie zmiany przepisów ustalających nowe zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy, posiadali ważne uprawnienia, mogą zgłaszać się 
z wnioskiem o przedłużenie przedmiotowych uprawnień na czas nieokreślony (w piśmie należy podać serię i numer aktualnego dowodu tożsamości).
Pismo należy kierować do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Gdańsku z/s w Gdyni, ul. Polska 15, 81-339 Gdynia. Powyższe przedłużenie uprawnień nie dotyczy rzeczoznawców
z zakresu klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych.


F. Formalności: wpisu do Rejestru Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej  Artykułów Rolno-Spożywczych dokonuje się po zdanym egzaminie lub odbytym szkoleniu, po otrzymaniu od kandydata na rzeczoznawcę Wniosku o wpis do rejestru rzeczoznawców (formularz do pobrania poniżej).

Wniosek o wpis do Rejestru rzeczoznawców do pobrania w zakładce Formularze.

 

Klauzula informacyjna RODO Szczegóły pliku
Nazwa: klauzula.rzeczoznawcy1.pdf
Opis: Klauzula rzeczoznawcy
Utworzono: 2022-11-17 14:22:31
Data dodania: 2022-11-17 14:22:52
Autor pliku: Tomasz Manowski
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Wniosek należy przesłać na adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s
w Gdyni, ul. Polska 15, 81-339 Gdynia. Do wniosku należy dołączyć dowód dokonania opłaty skarbowej. 
Ważne - opłaty skarbowej - z adnotacją "wpis do rejestru rzeczoznawców", w wysokości 10,00 zł należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdynia (właściwość miejscowa wg miejsca złożenia wniosku).
Numer rachunku: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
adres: Urząd Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

II. Egzaminy i szkolenia:

Osoby zainteresowane:

 • przystąpieniem do egzaminu w zakresie pobierania próbek danych artykułów rolno-spożywczych (szkolenie nie jest obowiązkowe, uprawnienia wydawane bezterminowo),
 • przystąpieniem do egzaminu z zakresu ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych (obowiązek odnowienia uprawnień, co 3 lata),Zgłoszenie na egzamin-pobieranie próbek artykułów rolno-spożywczych-wszystkie specjalizacje:
 • przystąpieniem do egzaminu z zakresu ustalania klas jakości danych artykułów rolno-spożywczych (szkolenie nie jest obowiązkowe, uprawnienia wydawane bezterminowo),
 • szkoleniem z zakresu ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw (nie ma egzaminu, uprawnienia ważne bezterminowo),

powinny wysłać do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku (siedziba: 81-339 Gdynia, ul. Polska 15) zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu lub przystąpienia do egzaminu. Miejsce szkolenia
i egzaminu zależy od liczby zgłaszających się osób.  
Formularz Zgłoszenia na egzamin kandydata na rzeczowznawcę do pobrania w zakładce Formularze

 

Zgłoszenie na egzamin z zakresu ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych: Formularz Zgłoszenia na egzamin dla kandydatów na rzeczoznawców w zakresie klasyfikacji tusz wołowych/wieprzowych do pobrania w zakładce Formularze.

 

III. Informacje ogólne:
    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2023, poz. 1980), do pobierania próbek oraz ustalania klas jakości artykułów rolno-spożywczych, oprócz pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, upoważnieni są rzeczoznawcy. Rzeczoznawca jest zobowiązany do wykonywania powierzonych obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą starannością
i bezstronnością. W UE zawód rzeczoznawcy należy do zawodów regulowanych, co oznacza, że udokumentowane kwalifikacje osób uprawnionych do wykonywania określonego zawodu w jednym  z krajów członkowskich UE upoważniają je do ubiegania się
o uznanie prawa wykonywania danego zawodu także w innych krajach należących do Wspólnoty.

Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2023, poz. 1980).
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych asortymentów artykułów rolno-spożywczych (akty wykonawcze do ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych).

IV. Nadzór Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS nad działalnością rzeczoznawców:

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nadzoruje rzeczoznawców
  w toku kontroli przeprowadzanych w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi poprzez ocenę prawidłowości dokumentacji i/lub prawidłowości przeprowadzonych czynności związanych z próbkobraniem;
 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nadzoruje, w toku kontroli, poprzez ocenę prawidłowości przeprowadzonych czynności związanych z ustalaniem klas tusz zwierząt rzeźnych;
 • w przypadku zaistnienia podejrzeń o występowanie nieprawidłowości w działaniach rzeczoznawcy, Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych  dokonuje kontroli mającej na celu zbadanie przyczyn, skali
  i skutków występujących uchybień;
 • w razie potwierdzenia występowania nieprawidłowości w pracy rzeczoznawcy, Pomorski Wojewódzki Inspektor niezwłocznie podejmuje działania przewidziane przepisami art. 37 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • w przypadku wejścia w życie nowych zmian obowiązujących przepisów prawa lub norm regulujących lub mających związek z działalnością rzeczoznawców, Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest zobowiązany do udzielenia informacji na ten temat rzeczoznawcom zarejestrowanym przez dany Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.