Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

 

Rzeczoznawcy

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Informacja o terminach egzaminów dla kandydatów na rzeczoznawców w zakresie klasyfikacji tusz wieprzowych 
i wołowych w systemie EUROP w 2023 roku

 

I. w zakresie klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP:

 • 23 lutego 2023 roku w Śremie (woj. wielkopolskie),
 • 10 marca 2023 roku w Tucholi (woj. kujawsko-pomorskie)
 • 22 marca 2023 roku w Gomunicach (woj. łódzkie),
 • 12 maja 2023 roku w Lipsku (woj. mazowieckie),
 • 26 maja 2023 r. w Niestumiu (woj. mazowieckie),
 • 22 września 2023 r. w Śremie (woj. wielkopolskie).

II. w zakresie klasyfikacji tusz wołowych w systemie EUROP:

 • 17 marca 2023 roku w Kostrach Śmiejkach (woj. podlaskie),
 • 24 marca 2023 roku w Kosowie Lackim (woj. mazowieckie),
 • 15 września 2023 roku w Linnem (woj. wielkopolskie).

Zgłoszenia na egzamin – nie później niż 3 tygodnie przed terminem egzaminu – należy kierować do wojewódzkich inspektoratów JHARS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania kandydatów na rzeczoznawców.

Formularz zgłoszenia jest dostępny na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/ijhars. Szczegółowe informacje o organizacji egzaminów zostaną przekazane kandydatom pocztą elektroniczną na adresy podane w zgłoszeniu na egzamin.

Przed rozpoczęciem egzaminu Komisja Kwalifikacyjna ma obowiązek potwierdzić tożsamość kandydatów oraz fakt dokonania opłaty za egzamin. Wymagane jest zatem posiadanie i okazanie Komisji dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz potwierdzenia zapłaty.
Opłata za egzamin kwalifikacyjny w 2023 r. wynosi 317,31 zł (zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1688 ze zm.).
Opłatę należy wnieść na konto Głównego Inspektoratu JHARS w NBP o. Warszawa
Nr 85 1010 1010 0063 6322 3100 0000
W opisie transakcji należy wpisać „egzamin na rzeczoznawcę ds. klas tusz wołowych” lub „egzamin na rzeczoznawcę ds. klas tusz wieprzowych” oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu.
_______________________________________________________________________________________________________________________

I. Kryteria wpisania do Rejestru Rzeczoznawców:

A. Pobieranie próbek artykułów rolno-spożywczych danego rodzaju:    Specjalizacje rzeczoznawców Szczegóły pliku
Nazwa: specjalizacje.pdf
Opis: Specjalizacje rzeczoznawców
Utworzono: 2020-10-14 10:12:52
Data dodania: 2020-10-08 10:44:44
Autor pliku: Prezydent RP
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • posiadanie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych potwierdzonych  egzaminem zdanym przed Komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


B. Pobieranie próbek lub ustalanie klasy jakości handlowej określonych artykułów rolno-spożywczych:
- posiadanie decyzji (ostatecznej) o uznaniu kwalifikacji, wydanej na podstawie przepisów o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.


C. Ustalanie klas jakości tusz zwierząt rzeźnych:

 • posiadanie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych, potwierdzonych  egzaminem zdanym przed Komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Uwaga-egzamin jest zdawany co 3 lata!


D. Ustalanie klas jakości świeżych owoców i warzyw:

 • w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw przeprowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora lub podmiot upoważniony przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,odbyte szkolenie
 • odbyte szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw przeprowadzone przez podmioty zatwierdzone przez państwa członkowskie w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców  i warzyw, zatwierdzone przez właściwy organ innego państwa [art. 12 ust. 3 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (We) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców  i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw ( Dz.U. UE L 157 z 15.6.2011)].


E. Rzeczoznawcy, którzy w dniu 30 listopada 2015 r., w momencie zmiany przepisów ustalających nowe zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy, posiadali ważne uprawnienia, mogą zgłaszać się 
z wnioskiem o przedłużenie przedmiotowych uprawnień na czas nieokreślony (w piśmie należy podać serię i numer aktualnego dowodu tożsamości).
Pismo należy kierować do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Gdańsku z/s w Gdyni, ul. Polska 15, 81-339 Gdynia. Powyższe przedłużenie uprawnień nie dotyczy rzeczoznawców
z zakresu klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych.


F. Formalności: wpisu do Rejestru Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej  Artykułów Rolno-Spożywczych dokonuje się po zdanym egzaminie lub odbytym szkoleniu, po otrzymaniu od kandydata na rzeczoznawcę Wniosku o wpis do rejestru rzeczoznawców (formularz do pobrania poniżej).

Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców Szczegóły pliku
Nazwa: BOL-04-IR-01 F-10.docx
Opis: Wniosek o wpis do Rejestru rzeczoznawców
Utworzono: 2023-07-12 11:32:21
Data dodania: 2023-07-12 11:32:59
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Klauzula informacyjna RODO Szczegóły pliku
Nazwa: klauzula.rzeczoznawcy1.pdf
Opis: Klauzula rzeczoznawcy
Utworzono: 2022-11-17 14:22:31
Data dodania: 2022-11-17 14:22:52
Autor pliku: Tomasz Manowski
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek należy przesłać na adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni, ul. Polska 15, 81-339 Gdynia. Do wniosku należy dołączyć dowód dokonania opłaty skarbowej. 
Ważne - opłaty skarbowej - z adnotacją "wpis do rejestru rzeczoznawców", w wysokości 10,00 zł należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdynia (właściwość miejscowa wg miejsca złożenia wniosku).
Numer rachunku: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
adres: Urząd Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

II. Egzaminy i szkolenia:

Osoby zainteresowane:

 • przystąpieniem do egzaminu w zakresie pobierania próbek danych artykułów rolno-spożywczych (szkolenie nie jest obowiązkowe, uprawnienia wydawane bezterminowo),
 • przystąpieniem do egzaminu z zakresu ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych (obowiązek odnowienia uprawnień, co 3 lata),Zgłoszenie na egzamin-pobieranie próbek artykułów rolno-spożywczych-wszystkie specjalizacje:
 • przystąpieniem do egzaminu z zakresu ustalania klas jakości danych artykułów rolno-spożywczych (szkolenie nie jest obowiązkowe, uprawnienia wydawane bezterminowo),
 • szkoleniem z zakresu ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw (nie ma egzaminu, uprawnienia ważne bezterminowo),

powinny wysłać do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku (siedziba: 81-339 Gdynia, ul. Polska 15) zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu lub przystąpienia do egzaminu. Miejsce szkolenia
i egzaminu zależy od liczby zgłaszających się osób.  

Zgłoszenie na egzamin kandydata na rzeczoznawcę Szczegóły pliku
Nazwa: BOL-04-IR-01 F-11.docx
Opis: Zgłoszenie kandydata na egzamin dla rzeczoznawców
Utworzono: 2023-07-12 11:33:32
Data dodania: 2023-07-12 11:33:56
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zgłoszenie na egzamin z zakresu ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych:

Zgłoszenie na egzamin dla kandydatów na rzeczoznawców w zakresie klasyfikacji tusz wołowych/wieprzowych Szczegóły pliku
Nazwa: Zgłoszenie na egzamin kandydata na rzeczoznawcę w zakresie klasyfikacji tusz wołowych* / wieprzowych*.docx
Opis: ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN kandydata na rzeczoznawcę w zakresie klasyfikacji tusz wołowych* / wieprzowych*
Utworzono: 2023-02-22 09:43:56
Data dodania: 2023-02-22 09:45:01
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

III. Informacje ogólne:
    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022, poz. 1688, z późn. zm.), do pobierania próbek oraz ustalania klas jakości artykułów rolno-spożywczych, oprócz pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, upoważnieni są rzeczoznawcy. Rzeczoznawca jest zobowiązany do wykonywania powierzonych obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą starannością
i bezstronnością. W UE zawód rzeczoznawcy należy do zawodów regulowanych, co oznacza, że udokumentowane kwalifikacje osób uprawnionych do wykonywania określonego zawodu w jednym  z krajów członkowskich UE upoważniają je do ubiegania się o uznanie prawa wykonywania danego zawodu także w innych krajach należących do Wspólnoty.

Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2023, poz. 1980, tj.).
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych asortymentów artykułów rolno-spożywczych (akty wykonawcze do ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych).

IV. Nadzór Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS nad działalnością rzeczoznawców:

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nadzoruje rzeczoznawców
  w toku kontroli przeprowadzanych w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi poprzez ocenę prawidłowości dokumentacji i/lub prawidłowości przeprowadzonych czynności związanych z próbkobraniem;
 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nadzoruje, w toku kontroli, poprzez ocenę prawidłowości przeprowadzonych czynności związanych z ustalaniem klas tusz zwierząt rzeźnych;
 • w przypadku zaistnienia podejrzeń o występowanie nieprawidłowości w działaniach rzeczoznawcy, Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych  dokonuje kontroli mającej na celu zbadanie przyczyn, skali i skutków występujących uchybień;
 • w razie potwierdzenia występowania nieprawidłowości w pracy rzeczoznawcy, Pomorski Wojewódzki Inspektor niezwłocznie podejmuje działania przewidziane przepisami art. 37 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • w przypadku wejścia w życie nowych zmian obowiązujących przepisów prawa lub norm regulujących lub mających związek z działalnością rzeczoznawców, Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest zobowiązany do udzielenia informacji na ten temat rzeczoznawcom zarejestrowanym przez dany Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych