Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

 

widok

Wyniki kontroli

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV kwartał 2020

 

Jakość handlowa ryb i przetworów rybnych

Kontrole w zakresie jakości handlowej ryb i przetworów rybnych przeprowadzono  w 2 podmiotach prowadzących sprzedaż konsumentowi finalnemu w sklepach detalicznych oraz w 16 podmiotach prowadzących produkcję.

Badania laboratoryjne

Na etapie sprzedaży detalicznej badaniami laboratoryjnymi objęto łącznie 3 partie konserw rybnych , reprezentujące ogółem 22,61 kg.

Badane parametry jakościowe próbek konserw rybnych wykazały, że poddane kontroli partie spełniały deklaracje producentów.

U producentów badaniami laboratoryjnymi objęto 32 partie o masie 26.063,87 kg, w tym:

 • 18 partii marynat rybnych o masie 3.935,45 kg,
 • 6 partii ryb mrożonych glazurowanych o masie 3.012,00 kg,
 • 4 partie ryb mrożonych nieglazurowanych o masie 11.320,00 kg,
 • 4 partie konserw rybnych o masie 7.796,42 kg,

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych  stwierdzono, że wszystkie partie spełniały wymagania zawarte w deklaracjach producentów.

Kontrola znakowania

Kontrolą prawidłowości oznakowania na etapie sprzedaży detalicznej objęto łącznie 5 partii produktów o masie 26,76 kg, w tym:

 • 2 partie marynat rybnych o masie 4,15 kg,
 • 3 partie konserw rybnych o masie 22,61 kg,

Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono, w przypadku 1 partii konserwy rybnej o masie 1,53 kg, gdzie stwierdzono podanie w oznakowaniu na opakowaniu jednostkowym produktu informacji o treści „**Śledź atlantycki (Clupea harnegus), złowione w morzu, obszar połowu: Północno-Wschodni Atlantyk FAO27 (A*) lub obszar połowu: Północno-Zachodni Atlantyk FAO21 (B*). *patrz nadruk obok numeru partii", podczas gdy oznaczenie partii produktu było następujące: "C177". Takie oznakowanie mogło wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do miejsca pochodzenia poprzez użycie mylącego literowego oznaczenia przy partii produktu.

Kontrolą prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych  objęto  37 partii o łącznej masie 30.464,22 kg, w tym:

 • 21 partii marynat rybnych o masie 4.862,80 kg,
 • 6 partii ryb mrożonych glazurowanych o masie 3.012,00 kg,
 • 4 partie ryb mrożonych nieglazurowanych o masie 11.320,00 kg,
 • 4 partie konserw rybnych o masie 7.796,42 kg,
 • 2 partie ryb wędzonych o łącznej masie 3,473,00 kg

W wyniku przeprowadzonych kontroli znakowania nie stwierdzono partii wyrobów niewłaściwie oznakowanych.

Sankcje

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polegającymi na wprowadzeniu do obrotu konserw rybnych nieodpowiadających jakości handlowej, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z niewłaściwą jakością wprowadzanych do obrotu konserw rybnych, z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (sprawa w toku).

 

Prawidłowość znakowania przekąsek słonych

Kontrole w zakresie prawidłowości znakowania przekąsek słonych przeprowadzono  w 1 podmiocie prowadzącym sprzedaż konsumentowi finalnemu sklep detaliczny oraz w 1 podmiocie prowadzącym produkcję.

Kontrola znakowania

Kontrolą prawidłowości oznakowania na etapie sprzedaży detalicznej objęto łącznie 3 partie przekąsek słonych o  łącznej masie 8,41  kg, w tym:

 • przekąski zbożowe – 1 partia
 • przekąski kukurydziane Popcorn – 1 partia
 • przekąski pozostałe – 1 partia.

W wyniku przeprowadzonych kontroli znakowania nie stwierdzono partii wyrobów niewłaściwie oznakowanych.

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto 2 partie przekąsek słonych kukurydzianych  o łącznej masie 68,01 kg, w tym:

 • POPCORN, partia o masie 34,2 kg
 • Chrupki kukurydziane, partia o masie 33,81 kg.

Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono w przypadku obu  partii, polegały one na:

 • wymienieniu w wykazie składników użytych do wytworzenia produktu „POPCORN”,  oleju roślinnego (tj. nazwy kategorii) bez określenia jego źródła roślinnego pochodzenia, tzn. nie podano nazwy szczegółowej „olej słonecznikowy”,
 • braku podania informacji o kraju pochodzeniu podstawowego składnika produktu ziarna kukurydzy (dot. POPCORN),
 • podaniu w wykazie składników wyrobu pn. „Chrupki kukurydziane” niewłaściwej nazwy składnika, tzn. podano „ziarno kukurydzy” zamiast faktycznie zastosowanego składnika jakim była „kaszka kukurydziana gruba”,
 • podaniu obowiązkowej informacji dotyczącej wartości odżywczej w nieodpowiedniej formie i z zastosowaniem niewłaściwej kolejności wykazanych składników odżywczych (dot. 2 partii),
 • braku zamieszczenia w oznakowaniu produktu numeru identyfikacyjnego partii produkcyjnej (dot. 2 partii).

Producent wyeliminował wady oznakowania w trakcie kontroli poprzez zastosowanie nowych etykiet zawierających poprawne informacje.

Sankcje

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polegającymi na wprowadzeniu do obrotu  2 partii przekąsek słonych nieodpowiadających jakości handlowej, producentowi wymierzono karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej, z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Po jej uprawomocnieniu, w stosunku do producenta zostaną wydane zalecenia pokontrolne.

 

Kontrola jakości handlowej przetworów mlecznych

Kontrole w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych i produktów mlekopodobnych przeprowadzono w 6 podmiotach prowadzących sprzedaż konsumentowi końcowemu w sklepach detalicznych oraz  w 3 podmiotach prowadzących produkcję. 

1.Kontrole na etapie sprzedaży detalicznej konsumentowi finalnemu

Badaniami laboratoryjnymi próbek przetworów mlecznych objęto łącznie 10 partii produktów z mleka krowiego, w ilości 54,27 kg, w tym:

 • 1 partię sera pleśniowego w ilości 1,0 kg,
 • 1 partię sera solankowego w ilości 1,2 kg,
 • 1 partię sera mascarpone w ilości 1,75 kg,
 • 1 partie sera podpuszczkowego dojrzewającego w ilości 2,4 kg,
 • 1 partię serka homogenizowanego w ilości 13,75 kg,
 • 3 partie masła w ilości 19,8 kg,
 • 1 partię jogurtu w ilości 5,1 kg,
 • 1 partię kefiru w ilości 4,8 kg.

W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że wszystkie badane próbki produktów spełniały wymagania zadeklarowane przez producentów w oznakowaniu.

Kontrolą znakowania przetworów mlecznych i produktów mlekopodobnych objęto łącznie 27 partii w ilości 82,24 kg i 13 litrów, w tym:

 • produkty z mleka krowiego:
 • 1 partię sera pleśniowego w ilości 1,0 kg,
 • 2 partie sera solankowego w ilości 2,7 kg,
 • 1 partię sera mascarpone w ilości 1,75 kg,
 • 3 partie sera podpuszczkowego dojrzewającego w ilości 5,4 kg,
 • 2 partie sera topionego w ilości 4,42 kg,
 • 1 partię sera twarogowego w ilości 0,5 kg,
 • 1 partię serka homogenizowanego w ilości 13,75 kg,
 • 6 partii masła w ilości 31,42 kg,
 • 1 partię jogurtu w ilości 5,1 kg,
 • 1 partię kefiru w ilości 4,8 kg,
 • 1 partię mleka w proszku w ilości 5,5 kg,
 • 1 partię mleka w ilości 13 litrów,
 • produkty z mleka koziego:
 • 1 partię sera topionego z mleka koziego w ilości 0,15 kg,
 • 1 partię jogurtu z mleka koziego w ilości 0,75 kg,
 • 1 partię sera pleśniowego z mleka koziego w ilości 1,2 kg;
 • produkty z mleka owczego:
 • 1 partię sera podpuszczkowego dojrzewającego z mleka owczego w ilości 0,6 kg;
 • produkty mlekopodobne:
 • 2 partie wyrobu seropodobnego w ilości 3,2 kg.

Kontrola znakowania oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu produktów mlecznych wykazała nieprawidłowości w 2 podmiotach, gdzie zakwestionowano 3 partie przetworów mlecznych w łącznej ilości 3,95 kg, ze względu na:

 • podanie w oznakowaniu informacji: „oryginalny  ser dojrzewający w solance serwatkowej”, „ser typu bałkańskiego” i grafiki przedstawiającej krajobraz gór i morza oraz mężczyznę         
  w stroju przypominającym ubiór z rejonu Bałkanów, tj. oznakowanie sugerujące bałkańskie pochodzenie produktu, mogące wprowadzić konsumenta w błąd, co do właściwości,    w szczególności co do miejsca pochodzenia produktu,
 • brak podania kraju lub miejsca pochodzenia środka spożywczego,
 • podanie niejednoznacznej informacji dotyczącej masy netto, tj. na tylnej części opakowania podano informacje: „masa netto 300 g, masa netto po odsączeniu 200 g”, natomiast na powierzchni bocznej opakowania podano informację: „masa netto 200g”,
 • podanie informacji „Produkt bezglutenowy”, która może wprowadzać w błąd, przez sugerowanie, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości,
 • zastosowanie oznakowania odnoszącego się do braku GMO innego niż określone  w ustawie.

 2.Kontrola u producentów

Badaniami laboratoryjnymi próbek przetworów mlecznych objęto łącznie 12 partii w ilości 15.714,417 kg, w tym:

 • 1 partię śmietany w ilości 50,75 kg,
 • 1 partię maślanki w ilości 252,0 kg,
 • 3 partie sera podpuszczkowego dojrzewającego w ilości  4.538,727 kg,
 • 1 partię sera twarogowego w ilości  761,8 kg,
 • 1 partię serka homogenizowanego w ilości 1.536,6 kg,
 • 3 partie masła w ilości 1.528,8 kg,
 • 2 partie jogurtu w ilości 7.045,74 kg.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono w przypadku 1 partii masła  w ilości 210,8 kg, niezgodną z deklaracją producenta jakość handlową (cechy organoleptyczne), tj. nieprawidłowe wygniecenie i obecność kropli wolnej wody.

Kontrolą znakowania przetworów mlecznych pobranych u producentów objęto łącznie 12 partii w ilości 15.714,417 kg, w tym:

 • 1 partię śmietany w ilości 50,75 kg,
 • 1 partię maślanki w ilości 252,0 kg,
 • 3 partie sera podpuszczkowego dojrzewającego w ilości  4.538,727 kg,
 • 1 partię sera twarogowego w ilości  761,8 kg,
 • 1 partię serka homogenizowanego w ilości 1.536,6 kg,
 • 3 partie masła w ilości 1.528,8 kg,
 • 2 partie jogurtu w ilości 7.045,74 kg.

Kontrola znakowania nie wykazała nieprawidłowości.

Kontrole sposobu produkcji i prawidłowości przebiegu procesu technologicznego, przeprowadzone na zgodność z wymaganiami zawartymi w dokumentach zakładowych oraz  z oznakowaniem opakowań jednostkowych nie wykazały nieprawidłowości.

Warunki oraz sposób składowania wyrobów gotowych i surowców (u producentów):

 • były zgodne z wymaganiami w tym zakresie, wskazanymi na opakowaniu,
 • były zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach jakościowych,
 • zapewniały  zachowanie właściwej jakości handlowej, zgodnie z art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

3.Sankcje
 W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polegającymi na wprowadzeniu do obrotu przetworów mlecznych nieodpowiadających jakości handlowej, 2 podmiotom wymierzono kary pieniężne, w stosunku do 1 podmiotu odstąpiono od wymierzenia kary pieniężnej.  Zalecenia pokontrolne zostały wydane 2 podmiotom. W stosunku do trzeciego podmiotu zalecenia zostaną wydane po uprawomocnieniu się decyzji o karze.  

 

Jakość handlowa wyrobów winiarskich

Kontrole   w zakresie jakości handlowej wyrobów winiarskich przeprowadzono w 3 podmiotach, w tym na etapie sprzedaży detalicznej konsumentowi finalnemu w 2 podmiotach, na etapie produkcji w  1 podmiocie.

1.Kontrole na etapie sprzedaży detalicznej

Kontrolą znakowania objęto ogółem 3 partie wyrobów reprezentujących ogółem 1,518 hl, w tym:

 • 1 partię wina czerwonego półwytrawnego aromatyzowanego z soku winogronowego  w ilości 0,69 hl,
 • 2 partie wina owocowego aromatyzowanego słodkiego w łącznej ilości 0,828 hl.

Nieprawidłowości w oznakowaniu ww. partii nie stwierdzono.

Kontrolą laboratoryjną objęto 2 partie wyrobów w ilości łącznej 0,87 hl. Badania laboratoryjne potwierdziły deklarowaną jakość produktów zawarta w oznakowaniu.

2.Kontrola u producenta

Kontrolowany producent dysponował dokumentami potwierdzającymi jakość stosowanych surowców tzn. atestami jakościowymi. W pomieszczeniach magazynowych nie stwierdzono surowców przeterminowanych.

Do badań laboratoryjnych i kontroli znakowania pobrano próbki z 2 partii fermentowanych napojów winiarskich w łącznej ilości 268,36 hl, w tym:

 • z partii 189 hl aromatyzowanego napoju winnego owocowego, białego o smaku ziołowym  w opakowaniach a’900 ml, alk. 11 % obj.;
 • z partii 79,36 hl aromatyzowanego napoju winnego owocowego, czerwonego o smaku porzeczkowym w opakowaniach a’1000 ml, alk. 13 % obj.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że cechy jakościowe próbek wyrobów spełniały wymagania zadeklarowane w oznakowaniu w zakresie zawartości alkoholu etylowego oraz pozostałe wymagania określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej.

Uwzględniając nazewnictwo produktów objętych kontrolą ustalono, że sposób produkcji oraz przebieg procesów technologicznych był prowadzony zgodnie z  wymaganiami zawartymi w tym zakresie w obowiązujących przepisach, tj. ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej.

Sprawdzeniem prawidłowości oznakowania objęto 2 partie fermentowanych napojów winiarskich w łącznej ilości 268,36 hl, z których pobrane zostały próbki do badań laboratoryjnych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Nie stwierdzono, aby producent oferował do sprzedaży produkty posiadające oznakowanie sugerujące, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi lub że posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność.

3.Sankcje

W związku z brakiem stwierdzonych nieprawidłowości nie zastosowano sankcji.

 

Jakość handlowa miodu

Kontrole w zakresie jakości handlowej miodu przeprowadzono w 3 podmiotach, w tym na etapie sprzedaży detalicznej konsumentowi finalnemu w 2 podmiotach, na etapie produkcji  w  1 podmiocie.

1.Kontrola detaliczna

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto ogółem 4 partie miodu reprezentujące łącznie ilość 19,9 kg, w tym:

 • 2 partie miodu lipowego w łącznej ilości 16,5 kg,
 • 1 partia miodu rzepakowego w ilości 2,4 kg,
 • 1 partia miodu wielokwiatowego w ilości 1,0 kg.

Nieprawidłowości  w zakresie znakowania nie stwierdzono.
Badaniami laboratoryjnymi objęto 2 partie miodu lipowego w ilości łącznej 13,96 kg. Badania laboratoryjne przeprowadzone w zakresie : oceny organoleptycznej (barwa, konsystencja, smak i zapach) oraz parametrów fizykochemicznych (zawartości wody, zawartości fruktozy i glukozy, zawartości sacharozy, przewodności właściwej, zawartości wolnych kwasów, liczby diastazowej, zawartości 5–hydroksymetylofurfuralu (HMF), udział procentowy pyłku przewodniego lipy) potwierdziły deklarowaną jakość.
Kontrolą prawidłowości znakowania objęto ogółem 4 partie miodu reprezentujące łącznie ilość 19,9 kg, w tym:

 • 2 partie miodu lipowego w łącznej ilości 16,5 kg,
 • 1 partia miodu rzepakowego w ilości 2,4 kg,
 • 1 partia miodu wielokwiatowego w ilości 1,0 kg.

Nieprawidłowości  w zakresie znakowania nie stwierdzono. 
Badaniami laboratoryjnymi objęto 2 partie miodu lipowego w ilości łącznej 13,96 kg. Badania laboratoryjne przeprowadzone w zakresie : oceny organoleptycznej (barwa, konsystencja, smak i zapach) oraz parametrów fizykochemicznych (zawartości wody, zawartości fruktozy i glukozy, zawartości sacharozy, przewodności właściwej, zawartości wolnych kwasów, liczby diastazowej, zawartości 5–hydroksymetylofurfuralu (HMF), udział procentowy pyłku przewodniego lipy)  potwierdziły deklarowaną jakość

2.Kontrola u producenta

Kontrolą objęto tylko jednego producenta. Badania laboratoryjne przeprowadzono w stosunku do jednej partii 200 kg miodu wielokwiatowego. W wyniku przeprowadzonych w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Olsztynie badań partii miodu stwierdzono, że jakość kontrolowanej próbki była zgodna z deklaracją producenta. Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne odpowiadały wymaganiom określonym w rozporządzeniu MRiRW z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu.

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto 2 partie miodów reprezentujące ogółem 415,0 kg,  w tym :

 • partię miodu wielokwiatowego z rzepakiem, w ilości 200,0 kg,
 • partię miodu pszczelego z gryką, w ilości 215,0 kg.

Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku obu partii (100 %). Stwierdzona w oznakowaniu miodu nieprawidłowość polegała na podaniu nazwy miodu niezgodnej z  wymaganiami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań   w zakresie jakości handlowej miodu.

3.Sankcje

W wyniku przeprowadzonej kontroli prawidłowości oznakowania wydano dwie decyzje administracyjne z art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych    w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu przedmiotowych partii miodu. Decyzje nie są jeszcze ostateczne.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III kwartał 2020

Znakowanie soków, nektarów, syropów owocowych oraz produktów przemysłu cukrowniczego

Kontrole w zakresie prawidłowości znakowania soków i nektarów, syropów owocowych oraz produktów przemysłu cukrowniczego przeprowadzono w 4 podmiotach, w tym na etapie sprzedaży detalicznej konsumentowi finalnemu w 1 podmiocie, na etapie produkcji w 3 podmiotach.

1.Kontrole na etapie sprzedaży detalicznej konsumentowi finalnemu:
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto 3 partie soków i nektarów łącznej ilości 8,10 litrów, w tym:

 • nektar z czarnych porzeczek z soku zgęszczonego a’1 l, w ilości 2 litry,
 • nektar wiśniowy z soku zagęszczonego a'300 ml, w ilości 2,10 litrów,
 • sok z pomarańczy i aceroli 100% z zagęszczonych soków a’ 1 l, w ilości 4 litry.

Nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań jednostkowych nie stwierdzono.
Kontrolą prawidłowości oznakowania produktów przemysłu cukrowniczego objęto 2 partie w łącznej ilości 6 kg, w tym:

 • cukier trzcinowy nierafinowany a’ 500 g, w ilości 2 kg,
 • cukier kostka a’ 500 g, w ilości 4 kg.

Nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań jednostkowych nie stwierdzono.

2.Kontrole u producenta:

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 3 partie reprezentujące łącznie ilość 513,75 litrów, w tym:

 • syrop z owoców derenia w ilości 142,65 litrów
 • syrop z jeżyny leśnej w ilości 145,05 litrów
 • syrop malinowy z kwiatem lipy w ilości 226,05 litrów.

Nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań jednostkowych nie stwierdzono. W oznakowaniu syropów objętych kontrolą nie stwierdzono sformułowań odnoszących się do sposobu produkcji, tj.: „bez konserwantów”, „bez dodatku substancji konserwujących”, tradycyjny, babuni, domowy,  naturalny oraz informacji o posiadanym systemie HACCP. Obecna w oznakowaniu syropów informacja o treści „Produkt pasteryzowany” była zasadna.

W trakcie kontroli na etapie sprzedaży detalicznej i produkcji nie stwierdzono aby producent:

 • oferował do sprzedaży syropy z oznakowaniem sugerującym nabywcy, że produkty te zostały uzyskane metodami ekologicznymi lub że posiadają zarejestrowaną nazwę jako "chroniona nazwa pochodzenia"," chronione oznaczenie geograficzne" lub "gwarantowana tradycyjna specjalność";
 • oferował do sprzedaży produkty oznakowane jako wolne od GMO  (od ang. genetically modified organism-organizmy zmodyfikowane genetycznie);
 • stosował bezprawnie znak Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ), Teraz Polska, Agro Polska;
 • stosował praktyki handlowe mające na celu zafałszowanie produktów.

Jeden podmiot nie zgłosił działalności do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku.

3.Sankcje

Producentowi, który nie dokonał obowiązku zgłoszenia organowi Inspekcji działalności gospodarczej, o którym mowa      w art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wymierzono karę grzywny w kwocie 200 złotych.

Jakość handlowa mięsa

Kontrole w zakresie jakości handlowej mięsa  przeprowadzono w 7 podmiotach, w tym na etapie sprzedaży detalicznej konsumentowi finalnemu w 3 podmiotach, na etapie produkcji w 3 podmiotach.

1.Kontrole na etapie sprzedaży detalicznej konsumentowi finalnemu

Badaniami laboratoryjnymi próbek mięsa pobranego na etapie sprzedaży detalicznej objęto łącznie 9 partii w ilości 74,887 kg, w tym:

 • 3 partie mięsa wieprzowego w elementach w ilości 26,5 kg,
 • 2 partie mięsa wołowego w elementach w ilości 5,62 kg,
 • 2 partie mięsa mielonego wieprzowo-wołowego w ilości 8,7 kg,
 • 2 partie mięsa drobiowego z kurczaka w elementach w ilości 34,067 kg.

W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono nieprawidłowości w przypadku:

 • 2 partii elementów z mięsa drobiowego z kurczaka, ze względu na zawyżony współczynnik W/RP, tj. wg przeprowadzonych badań laboratoryjnych współczynnik W/RP dla 2 partii filetów z piersi kurczaka wyniósł 3,45; wg wymagań rozporządzenia (WE) 543/2008 najwyższa dopuszczalna wartość współczynnika dla tego asortymentu, niezależnie od zastosowanej metody schładzania, wynosi 3,40;
 • 1 partii mięsa wieprzowego w elementach, ze względu na stwierdzoną wodę dodaną w partii karkówki wieprzowej bez kości, tj. 10,8%; wg rozporządzenia (WE) 853/2004 niedozwolone jest dodawanie wody do mięsa.

Kontrolą znakowania mięsa pobranego na etapie sprzedaży detalicznej objęto łącznie 12 partii w ilości 91.477,0 kg,        w tym:

 • 4 partie mięsa wieprzowego w elementach w ilości 29,54 kg,
 • 3 partie mięsa wołowego w elementach w ilości 9,34 kg,
 • 2 partie mięsa mielonego wieprzowo-wołowego w ilości 8,7 kg,
 • 2 partie mięsa drobiowego z kurczaka w elementach w ilości 34,067 kg,
 • 1 partię tuszek z kurczaka w ilości 9,83 kg.

Kontrola znakowania oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu mięsa wykazała, że w jednym sklepie nie zamieszczono informacji dotyczącej nazwy państwa w którym zwierzę, z którego pochodzi mięso, było urodzone, hodowane i poddane ubojowi, oraz nazwę państwa, w którym dokonano rozbioru. Powyższa nieprawidłowość dotyczy    2 partii niepaczkowanego mięsa czerwonego (partia wieprzowiny 3,04 kg   i partia wołowiny 3,72 kg) oraz partii 9,83 kg kury rosołowej, która również nie posiadała ww. informacji oraz oznaczenia klasy jakości handlowej odnośnie mięsa drobiowego.

2.Kontrole u producenta

Badaniami laboratoryjnymi próbek mięsa pobranego u producentów objęto łącznie  6 partii  w ilości 4.558,28 kg, w tym:

 • 1 partię mięsa wieprzowego w elementach w ilości 180,88 kg,
 • 2 partie mięsa mielonego wieprzowego w ilości 1.210,0 kg,
 • 1 partię mięsa mielonego wieprzowo-wołowego w ilości 242,4 kg,
 • 2 partie mięsa drobiowego z kurczaka w elementach w ilości 2.925,0 kg.

W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono nieprawidłowości w przypadku:

 • 2 partii elementów z mięsa drobiowego z kurczaka, ze względu na zawyżony współczynnik W/RP, tj. wg przeprowadzonych badań laboratoryjnych współczynnik W/RP dla 2 partii filetów z piersi kurczaka wyniósł 3,57     i 3,68; wg wymagań rozporządzenia (WE) 543/2008 najwyższa dopuszczalna wartość współczynnika dla tego asortymentu, niezależnie od zastosowanej metody schładzania, wynosi 3,40.

Kontrolą znakowania mięsa pobranego u producentów objęto łącznie 6 partii w ilości 4.558,28 kg, w tym:

 • 1 partię mięsa wieprzowego w elementach w ilości 180,88 kg,
 • 2 partie mięsa mielonego wieprzowego w ilości 1.210,0 kg,
 • 1 partię mięsa mielonego wieprzowo-wołowego w ilości 242,4 kg,
 • 2 partie mięsa drobiowego z kurczaka w elementach w ilości 2.925,0 kg.

Kontrola znakowania nie wykazała nieprawidłowości. W trakcie kontroli nie stwierdzono oznakowania produktów sugerującego zastosowanie specjalnych metod produkcji poprzez zastosowanie określeń typu: „wiejski”, „domowy”, „tradycyjny”. Kontrole sposobu produkcji i prawidłowości przebiegu procesu technologicznego, przeprowadzone na zgodność z wymaganiami zawartymi w dokumentach zakładowych, nie wykazały nieprawidłowości. Nie stwierdzono oznakowania sugerującego, że produkty posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność. Nie stwierdzono, aby producenci oferowali do sprzedaży produkty posiadające oznakowanie sugerujące, że zostały
wyprodukowane metodami ekologicznymi. Również w ramach kontroli prowadzonych w sklepach detalicznych nie stwierdzono oznakowania zawierającego odniesienia do rolnictwa ekologicznego. 

3.Sankcje

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polegającymi na wprowadzeniu do obrotu mięsa nieodpowiadającego jakosci handlowej, zostały wszczęte 4 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych, tj. 1 postępowanie dotyczące producenta 2 partii mięsa drobiowego oraz 3 postępowania dotyczące wprowadzonych do obrotu partii mięsa przez sklepy detaliczne. 
Ponadto z uwagi na nieprawidłowości dotyczące oznakowania mięsa jakie stwierdzono  w 1 placówce sprzedaży detalicznej, wszczęto postępowanie administracyjne  w sprawie nałożenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy    o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Jakość handlowa ziół i przypraw

Kontrole w zakresie jakości handlowej ziół i przypraw przeprowadzono w 6 podmiotach, w tym na etapie sprzedaży detalicznej konsumentowi finalnemu w 4 podmiotach, na etapie produkcji w 2 podmiotach.
1.Kontrole na etapie sprzedaży detalicznej konsumentowi finalnemu.
Na etapie sprzedaży detalicznej konsumentowi finalnemu kontrolą prawidłowości oznakowania objęto 5 partii w łącznej ilości 1,50 kg, w tym:

 • oregano a'10 g w ilości 0,16 kg
 • papryka słodka w płatkach a'20 g w ilości 0,14 kg 
 • czosnek niedźwiedzi suszony a'10 g w ilości 0,10 kg 
 • 19 ziół Brata Alberta a'25 g w ilości 0,33 kg 
 • bazylia a'10 g w ilości 0,55 kg
 • liść laurowy a'6 g w ilości 0,22 kg.

Nieprawidłowości w zakresie znakowania posiadała 1 partia (20%) o masie 0,33 kg przyprawy o nazwie "19 ziół Brata Alberta" a'25 g. 
Stwierdzone w oznakowaniu  nieprawidłowości polegały na braku podkreślenia  w wykazie składników składnika alergennego „gorczycy”.
Kontrola na etapie sprzedaży detalicznej wykazała, że:

 • podmioty posiadały dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia towarów wprowadzanych do obrotu na etapie sprzedaży detalicznej;
 • dane producentów zamieszczone w oznakowaniu produktów pozwalały na identyfikację jego miejsca wytworzenia. Na opakowaniach zamieszczono kod identyfikacyjny partii produkcyjnej;
 • produkty posiadały zachowane daty minimalnej trwałości oraz były przechowywane w sposób zgodny            z wymaganiami producentów podanymi na opakowaniach;
 • ​produktów oznakowanych jako wolne od GMO nie stwierdzono;
 • produktów oznakowanych informacją „Produkt polski” nie stwierdzono.

Badaniem laboratoryjnym produktów przeznaczonych dla konsumenta finalnego, na etapie handlu detalicznego, objęto 3 partie w łącznej ilości 0,81 kg,  o wartości 89,80 zł, w tym:

 • oregano a'10 g w ilości 0,16 kg
 • czosnek niedźwiedzi suszony a'10 g w ilości 0,10 kg
 • bazylia a'10 g w ilości 0,55 kg.

W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że jedna partia  ziół o nazwie Bazylia a'10 g (33%) w ilości 0,55 kg nie odpowiadała wymaganiom wg deklaracji na opakowaniu jednostkowym w zakresie masy netto. 
2.Kontrole u producenta
Kontrolowani przedsiębiorcy zajmowali się paczkowaniem przypraw.
W oznakowaniu ziół i przypraw nie stwierdzono określeń: „bez konserwantów”, „tradycyjny”, oraz informacji o posiadanym systemie HACCP.
Badaniem laboratoryjnym objęto 2 partie przypraw o łącznej masie 60 kg, w tym:

 • pieprz kaszubski ziołowy a'30 g, o masie 45,0 kg
 • papryka słodka a'30 g, o masie 15 kg.

Badania laboratoryjne potwierdziły deklarowaną jakość handlową przypraw.

Kontroli prawidłowości oznakowania poddano 3 partie przypraw w ilości ogółem 100 kg, w tym:

 • pieprz kaszubski ziołowy a'30 g, o masie 45,0 kg,
 • papryka słodka a'30 g, o masie 15 kg
 • 19 Ziół Brata Alberta a'25 g, o masie 40,0 kg.

Wszystkie objęte kontrolą  partie przypraw posiadały nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań jednostkowych.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

 • niepodaniu w nazwie papryki sposobu jej przetworzenia tj. mielona,
 • niepodaniu pełnej nazwy i adresu producenta,
 • niepodaniu warunków przechowywania,
 • niepodaniu w jednym polu widzenia nazwy oraz ilości netto,
 • podaniu daty minimalnej trwałości w sposób mało czytelny, niewyraźny,
 • umieszczeniu w oznakowaniu informacji o treści „zdrowy produkt”,
 • umieszczeniu w oznakowaniu informacji ,,bez glutaminianu sodu” sugerującej, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki mają takie właściwości,
 • braku podkreślenia w wykazie składników składnika alergennego „gorczycy”.

Nie stwierdzono, aby producent oferował do sprzedaży produkty posiadające oznakowanie sugerujące, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi. Nie stwierdzono oznakowania sugerującego, że produkty posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność. Jeden podmiot nie zgłosił działalności do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku.

3.Sankcje

 1. Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia organowi Inspekcji działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku   o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wymierzono 1 mandat w kwocie 200 złotych.
 2. Na etapie sprzedaży detalicznej wszczęto 2 postępowania administracyjne   w sprawie nałożenia kary pieniężnej, w tym:
 • 1 postępowanie za zafałszowanie z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • 1 postępowanie za niewłaściwą jakość z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

       ​3.Na etapie produkcji wszczęto 3 postępowania administracyjne na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  w sprawie  nakazu zmiany oznakowania.

Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków

Kontrolę doraźną w zakresie jakości handlowej wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków, oferowanych do sprzedaży na etapie sprzedaży detalicznej, przeprowadzono w 9 placówkach handlowych.

1.Kontrolą w zakresie zgodności z wymaganiami szczegółowych norm handlowych objęto 18 partii świeżych owoców       i warzyw, o łącznej masie 213,07 kg, podlegających wspólnej organizacji rynku owoców  i warzyw. Kontrolą w zakresie zgodności z wymaganiami ogólnej normy handlowej objęto 13 partii świeżych owoców i warzyw, o łącznej masie 79,77 kg, podlegających wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw. Pod względem jakości wszystkie partie spełniały wymagania norm.

2.Kontrolą prawidłowości znakowania objęto 31 partii świeżych owoców i warzyw  o łącznej masie  292,84 kg. Nieprawidłowości w zakresie znakowania stwierdzono w 4 podmiotach, ogółem w 13 partiach o łącznej masie 76,59 kg. Nieprawidłowości polegały na braku podania nazwy odmiany, kraju pochodzenia oraz klasy jakości.

3.Kontrolowane jednostki nie oferowały do sprzedaży świeżych owoców i warzyw deklarowanych jako ekologiczne. Kontrolowane jednostki nie oferowały do sprzedaży świeżych owoców i warzyw deklarowanych jako produkty posiadające chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

4.W 4 kontrolowanych podmiotach sprawdzono jakość handlową 4 partii ziemniaków  o łącznej masie 170,89 kg. Nie stwierdzono ziemniaków o niewłaściwej jakości handlowej.

5.Kontrolą prawidłowości znakowania objęto 4 partie polskich ziemniaków o łącznej masie 170,89 kg. Nieprawidłowości w zakresie znakowania stwierdzono w 2 podmiotach w stosunku do  2 partii ziemniaków  w ilości łącznej 50,89 kg. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na braku umieszczenia wizerunku flagi państwa pochodzenia oraz nazwy albo imienia i nazwiska producenta.

6.Sankcje

W związku z niespełnieniem wymagań norm handlowych UE w zakresie oznakowania świeżych owoców i warzyw, objętych przepisami UE, wszczęto 4 postępowania  w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z art.  40a ust.  1 pkt 3 ustawy o organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynku chmielu.
W przypadku ziemniaków wszczęto 2 postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z art.  40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z wprowadzeniem do obrotu nieoznakowanego towaru.

Jakość handlowa oleju roślinnego i oliwy z oliwek 

Kontrolę  w zakresie jakości handlowej olejów roślinnych i oliwy z oliwek przeprowadzono w 4 podmiotach prowadzących sprzedaż detaliczną konsumentowi finalnemu oraz w firmie produkcyjnej.

1.Badania laboratoryjne

Na etapie sprzedaży detalicznej badaniami laboratoryjnymi objęto łącznie 2 partie  wyrobów reprezentujących ogółem 19,9 l, w tym 1 partię oleju roślinnego w ilości 14,4 l oraz 1 partię oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia w  ilości 5,5 l. Badania laboratoryjne potwierdziły deklarowaną jakość handlową. W trakcie kontroli u producenta badaniami laboratoryjnymi objęto 2 partie olejów roślinnych tłoczonych na zimno, w łącznej ilości 25,5 l. Ze względu na badane cechy jakościowe partie wyrobów spełniały deklarowane wymagania jakościowe.

2.Kontrola znakowania

Na etapie sprzedaży detalicznej kontrolą znakowania objęto ogółem 8 partii wyrobów reprezentujących ogółem 53,9 l. Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 2 partii poddanych kontroli w ilości łącznej 25,25 l,  w jednym podmiocie. Nieprawidłowości polegały na: braku informacji w wartości odżywczej   o zawartości soli, podaniu                  w oznakowaniu informacji ,,bez konserwantów”, braku sformułowania ,,najlepiej spożyć przed” przed datą minimalnej trwałości. U producenta kontrolą prawidłowości oznakowania objęto dwie partie olejów roślinnych tłoczonych na zimno, w łącznej ilości 25,5 l. Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono w przypadku jednej partii oleju, które polegały na podaniu nieprawidłowej informacji dotyczącej kraju pochodzenia surowca. 
Nie stwierdzono, aby producent oferował do sprzedaży produkty posiadające oznakowanie sugerujące, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi. Nie stwierdzono oznakowania sugerującego, że produkty posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność. 
Warunki oraz sposób składowania surowców i wyrobów gotowych zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej, zgodnie z art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
U kontrolowanego producenta nie stwierdzono występowania zjawiska „podwójnej jakości”.
Kontrolowany producent dokonał zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

3.Sankcje

W związku ze stwierdzonymi na etapie sprzedaży detalicznej nieprawidłowościami, polegającymi na wprowadzeniu do obrotu 2 partii niewłaściwie oznakowanych wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.  W związku      z nieprawidłowościami stwierdzonymi u producenta wszczęto postępowanie administracyjne z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy  o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w sprawie nakazu zmiany oznakowania partii oleju.

Jakość handlowa dań gotowych

Kontrole w zakresie jakości handlowej dań gotowych przeprowadzono w 3 podmiotach prowadzących sprzedaż konsumentowi finalnemu w sklepach detalicznych, w 2 podmiotach prowadzących produkcję dań gotowych oraz w 2 punktach gastronomicznych.

1.Badania laboratoryjne

Na etapie sprzedaży detalicznej badaniami laboratoryjnymi objęto łącznie 3 partie wyrobów garmażeryjnych mięsno-warzywnych typu konserwa (dania gotowe), reprezentujące ogółem 9,7 kg, 
W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono niewłaściwą jakość handlową 1 partii ze względu na zawyżoną zawartość soli w stosunku do ilości deklarowanej w tabeli wartości odżywczej.
U producentów badaniami laboratoryjnymi objęto łącznie 6 partii dań gotowych, reprezentujących ogółem 37.956,16 kg, w tym:

 • 1 partię pierogów z mięsem, w ilości 97,5 kg,
 • 1 partię pierogów z nadzieniem niemięsnym, w ilości 32,5 kg,
 • 4 partie wyrobów garmażeryjnych mięsno-warzywnych, dań gotowych typu konserwa,  w łącznej ilości 18.389,02 kg.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych  stwierdzono, że wszystkie partie spełniały wymagania zawarte w deklaracjach producentów. 
W lokalach gastronomicznych badaniami laboratoryjnymi objęto 3 partie wyrobów garmażeryjnych, reprezentujące ogółem 8,51 kg, w tym:

 • 1 partię pierogów z mięsem, w ilości 2,0 kg,
 • 2 partie dań gotowych z mięsa, w łącznej ilości 6,51 kg.

W wyniku badań laboratoryjnych, w przypadku 1 partii stwierdzono obecność składnika niedeklarowanego w „karcie menu” dla kontrowanego dania gotowanego.

2.Kontrola znakowania

Kontrolą prawidłowości oznakowania na etapie sprzedaży detalicznej objęto łącznie 4 partie dań gotowych mięsno-warzywnych typu konserwa reprezentujące 10,22 kg. 
Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono w przypadku 1 partii wyrobów garmażeryjnych, o masie 1,12 kg, polegające na: podaniu daty minimalnej trwałości  w niewłaściwej  kolejności(było: 2020-12-10, powinno być: 10-12-2020),  zamieszczeniu w wykazie składników, ilości składników których suma stanowiła więcej niż 100%, podaniu w wykazie składników składnika „ocet 2%”, bez określenia jego szczegółowej nazwy, braku podania w nazwie produktu informacji o zastosowanych szczególnych procesach przetwarzania  („produkt sterylizowany”). 
Kontrolą prawidłowości oznakowania dań gotowych u producentów objęto łącznie  7 partii, reprezentujących 37.956,16 kg, w tym:

 • 1 partię pierogów z mięsem, w ilości 97,5 kg,
 • 1 partię pierogów z nadzieniem niemięsnym, w ilości 32,5 kg,
 • 5 partii wyrobów garmażeryjnych mięsno-warzywnych, dań gotowych typu konserwa, w łącznej ilości 18.389,02 kg. 

Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono w przypadku 6 partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie 42.918,4 kg, wprowadzonych do obrotu przez  2 producentów, w tym:

 • 1 partii pierogów z mięsem, w ilości 98,0 kg
 • 1 partii pierogów z nadzieniem niemięsnym, w ilości 33,0 kg
 • 4 partiach wyrobów garmażeryjnych mięsno-warzywnych, dań gotowych typu konserwa,  w łącznej ilości 42.787,4 kg.

Nieprawidłowości w oznakowaniu dań gotowych polegały na:

 • zastosowaniu w oznakowaniu produktu określenia „kuchnia staropolska” „swojska” i „tradycja” sugerujących, że został on wyprodukowany przy zastosowaniu starych polskich receptur, oraz że posiada szczególne właściwości (został wyprodukowany prostymi tradycyjnymi metodami z zastosowaniem naturalnych składników), podczas gdy do jego produkcji użyto składników wysoko przetworzonych charakterystycznych dla produkcji przemysłowej,
 • niepodaniu ilości procentowej kapusty i pieczarek – składników występujących w nazwie produktu,
 • niepodaniu w wykazie składników ciasta, składu składnika złożonego, tj. margaryny o zawartości 3/4 tłuszczu,
 • umieszczeniu informacji „bez konserwantów”, podczas gdy do produkcji użyto margaryny zawierającej w składzie substancję konserwującą (sorbinian potasu),
 • braku zamieszczenia w nazwie pierogów określenia „produkt głęboko mrożony” ,
 • ​niepodaniu informacji określających okres przechowywania produktu przez konsumenta finalnego wraz z temperaturą przechowywania a w przypadku niepodawania temperatury przechowywania-urządzeń przeznaczonych do ich przechowywania,
 • nieprawidłowym sposobie podania wartości odżywczej, tj. nie podano zawartości cukrów i soli,
 • poprzedzeniu daty minimalnej trwałości określeniem „należy spożyć do” zamiast „najlepiej spożyć przed”,
 • niepodaniu w jednym polu widzenia: nazwy artykułu oraz jego masy netto ,
 • zamieszczeniu informacji o posiadanym systemie HACCP ,
 • podaniu tolerancji „+/- 5 %” przy masie netto,
 • ​użyciu nieprawidłowego znaku graficznego dotyczącego informacji „Produkt polski”,
 • niepodaniu pełnych danych identyfikujących producenta, tj. nie zamieszczono imienia i nazwiska przedsiębiorcy,
 • w wykazie składników farszu nie wykazano: wody, pietruszki i soli, zawyżono ilościową zawartość mięsa, nie zachowano kolejności malejącej wymienionych składników,  nie wskazano nazwy rośliny z której uzyskano użyty olej,
 • ​nieprawidłowym sposobie podania daty minimalnej trwałości, tj.: podano „spożyć  w terminie 6 miesięcy od daty produkcji”, zamiast „najlepiej spożyć przed …”,
 • niepodaniu ilości netto wyrobu w opakowaniu,
 • braku zamieszczenia nr partii produkcyjnej.

Kontrolą prawidłowości oznakowania w lokalach gastronomicznych objęto ogółem 8 partii wyrobów garmażeryjnych, reprezentujących 22,97 kg, w tym:

 • 3 partie pierogów z mięsem, w łącznej ilości 12,0 kg,
 • 1 partię pierogów z nadzieniem innym niż mięso w ilości 4 kg,
 • 4 partie dań gotowych z mięsa, w łącznej ilości 6,97 kg .

Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono w przypadku 4 partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie 16,00 kg, wprowadzonych do obrotu przez 1 producenta, w tym:

 • 3 partie pierogów z mięsem, w łącznej ilości 12,0 kg,
 • 1 partię pierogów z nadzieniem innym niż mięso, w ilości 4 kg.

Nieprawidłowości polegały na niepodaniu w kontrolowanej placówce w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu wykazu składników ciasta.
Nie stwierdzono, aby producenci oraz placówki gastronomiczne i detaliczne oferowały do sprzedaży produkty posiadające oznakowanie sugerujące, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi. Nie wniesiono uwag do warunków składowania.

3.Sankcje

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polegającymi na wprowadzeniu do obrotu dań gotowych nieodpowiadających jakości handlowej:

 • wszczęto 6 postępowań z art. 29 ust.1 pkt 2 w sprawie nakazu zmiany oznakowania partii objętych kontrolą i zabezpieczonych u producentów,
 • wszczęto 1 postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej  w związku z niewłaściwą jakość wprowadzanych do obrotu dań gotowych, z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • wszczęto 2 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu dań gotowych zafałszowanych, z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Wymierzono karę grzywny w postaci mandatu karnego w kwocie 200 złotych, za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia organowi Inspekcji prowadzonej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 12 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Po uprawomocnieniu się decyzji w stosunku do producentów zostaną wydane zalecenia pokontrolne.

                                                    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                      

II kwartał 2020

Jakość handlowa mięsa  

Kontrole w zakresie jakości handlowej mięsa przeprowadzono w 4 podmiotach prowadzących sprzedaż mięsa konsumentowi finalnemu w sklepach detalicznych oraz w 3 podmiotach prowadzących produkcję mięsa i elementów mięsnych.

1.Badaniami laboratoryjnymi próbek mięsa pobranego na etapie sprzedaży detalicznej objęto łącznie 9 partii w ilości 74,887 kg, w tym:

 • 3 partie mięsa wieprzowego w elementach w ilości 26,5 kg,
 • 2 partie mięsa wołowego w elementach w ilości 5,62 kg,
 • 2 partie mięsa mielonego wieprzowo-wołowego w ilości 8,7 kg,
 • 2 partie mięsa drobiowego z kurczaka w elementach w ilości 34,067 kg.

W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono nieprawidłowości w przypadku 3 partii mięsa (33,4% partii objętych badaniami), tj.:

 • 2 partie elementów z mięsa drobiowego z kurczaka (filetów z piersi kurczaka) nie spełniały wymagań, ze względu na zawyżony poziom dopuszczalnej ilości wody wchłoniętej ( w 2 różnych sklepach detalicznych),
 • 1 partia mięsa wieprzowego w elementach (karkówka wieprzowa bez kości), nie spełniała wymagań ze względu na stwierdzoną obecną wodę dodaną, której obecność jest niedozwolona (sklep mięsny).

2.Badaniami laboratoryjnymi próbek mięsa pobranego u producentów objęto łącznie 6 partii  w ilości 4.558,28 kg, w tym:

 • 1 partię mięsa wieprzowego w elementach w ilości 180,88 kg,
 • 2 partie mięsa mielonego wieprzowego w ilości 1.210,0 kg,
 • 1 partię mięsa mielonego wieprzowo-wołowego w ilości 242,4 kg,
 • 2 partie mięsa drobiowego z kurczaka w elementach w ilości 2.925,0 kg.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono nieprawidłowości w przypadku 2 partii elementów       z mięsa drobiowego z kurczaka (33,4% partii objętych badaniami) wytworzonych przez 1 producenta, które nie spełniały wymagań, ze względu na zawyżony poziom dopuszczalnej ilości wody wchłoniętej.

3.Kontrolą znakowania mięsa pobranego na etapie sprzedaży detalicznej objęto łącznie 12 partii  w ilości 91.477,0 kg,      w tym:

 • 4 partie mięsa wieprzowego w elementach w ilości 29,54 kg,
 • 3 partie mięsa wołowego w elementach w ilości 9,34 kg,
 • 2 partie mięsa mielonego wieprzowo-wołowego w ilości 8,7 kg,
 • 2 partie mięsa drobiowego z kurczaka w elementach w ilości 34,067 kg,
 • 1 partię tuszek z kurczaka w ilości 9,83 kg.

Kontrola znakowania oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu mięsa wykazała, że 25 % partii objętych kontrola nie spełniało wymagań odnośnie informacji przekazywanych konsumentowi. Stwierdzono (w jednym sklepie wprowadzającym do obrotu mięso luzem) brak zamieszczenia informacji dotyczącej nazwy państwa w którym zwierzę,    z którego pochodzi mięso, było urodzone, hodowane i poddane ubojowi, oraz nazwę państwa,  w którym dokonano rozbioru. Dotyczy 2 partii niepaczkowanego mięsa czerwonego (partia wieprzowiny 3,04 kg i partia wołowiny 3,72 kg) oraz partii 9,83 kg kury rosołowej, która również nie posiadała informacji w zakresie oznaczenia klasy jakości handlowej mięsa drobiowego .

4.Kontrolą znakowania mięsa pobranego u producentów objęto łącznie 6 partii w ilości 4.558,28 kg, w tym:

 • 1 partię mięsa wieprzowego w elementach w ilości 180,88 kg,
 • 2 partie mięsa mielonego wieprzowego w ilości 1.210,0 kg,
 • 1 partię mięsa mielonego wieprzowo-wołowego w ilości 242,4 kg,
 • 2 partie mięsa drobiowego z kurczaka w elementach w ilości 2.925,0 kg.

Kontrola znakowania nie wykazała nieprawidłowości.
Nie stwierdzono oferowania do sprzedaży mięsa z oznakowaniem sugerującym nabywcy, że produkty zostały uzyskane metodami ekologicznymi oraz, że posiada zarejestrowaną chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność. Nie wniesiono uwag do warunków składowania.

5.Sankcje

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polegającymi na wprowadzaniu do obrotu mięsa nieodpowiadajacego jakości handlowej  zostały wszczęte 4 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych, tj. 1 postępowanie dotyczące 2 partii mięsa drobiowego wytworzonego przez firmę ubojową oraz 3 postępowania dotyczące wprowadzonych do obrotu partii mięsa przez sklepy detaliczne. Ponadto z uwagi na nieprawidłowości dotyczące oznakowania mięsa jakie stwierdzono w placówce sprzedaży detalicznej, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy     o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych                  o niewłaściwej jakości. Po uprawomocnieniu się decyzji w stosunku do ww. podmiotów, zostaną wystosowane zalecenia pokontrolne.

Jakość handlowa wyrobów ciastkarskich i cukierniczych    

Zgodnie z planem pracy na II kwartał 2020 r. Pomorski Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni przeprowadził kontrole  w zakresie jakości handlowej wyrobów ciastkarskich i cukierniczych. 
Kontrolą objęto następujące podmioty:

 • Zakład Produkcji Cukierniczej ,,Malborżanka” D. Grzesik, P. Dera Sp. J., ul. Sucharskiego 1, 82-200 Malbork,
 • Oval Sp. z o.o. Sp. k., Aleja Wojska Polskiego 91, 82-200 Malbork,
 • Arco Sweets Sp. z o.o., ul. Chojnicka 30, 83-250 Skarszewy,
 • ELIS Ali Eski, Tuchom ul. Gdyńska 32, 80-209 Chwaszczyno

Producenci dysponowali atestami jakościowymi potwierdzającymi jakość stosowanych surowców tj. mąka, jaja, cukier, substancje dodatkowe, miazga sezamowa. W oznakowaniu wyrobów objętych kontrolą nie stwierdzono określeń typu: „bez konserwantów”, „nie zawiera substancji dodatkowych”, „tradycyjny”, ,,domowy”, ,,wiejski”. W oznakowaniu kontrolowanych produktów umieszczono informację o zastosowanych procesach technologicznych. Kontrolowane podmioty nie zatrudniały rzeczoznawców przeszkolonych przez Wojewódzki Inspektorat Jakości handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, z uwagi na to nie pobrano próbek wyrobów cukierniczych i ciastkarskich do badań laboratoryjnych.

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto 8 partii wyrobów, reprezentujących ogółem 4.470,96 kg w tym:

 • 4 partie wyrobów ciastkarskich w łącznej masie 3.415,12 kg (76,38 %),
 • 4 partie wyrobów cukierniczych w łącznej masie 1055,84 kg (23,62 %).

Nieprawidłowości w oznakowaniu nie stwierdzono. Nie stwierdzono, aby producenci oferowali do sprzedaży produkty posiadające oznakowanie sugerujące, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi. Nie stwierdzono oznakowania sugerującego, że produkty posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność. W związku z kontrolami przeprowadzonymi w formie zdalnej warunków składowania nie sprawdzano. Wszystkie cztery kontrolowane podmioty zgłosiły podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku. Nie stwierdzono w kontrolowanych podmiotach dwóch wyrobów cukierniczych i ciastkarskich w takim samym opakowaniu, ale jednocześnie różniących się cechami jakościowymi (podwójna jakość).

Jakość handlowa przetworów mięsnych 

Kontrolą jakości handlowej przetworów mięsnych objęto 5 zakładów przetwórstwa mięsnego.
1.Kontrola znakowania.
Kontrolą znakowania objęto łącznie 17 partii przetworów mięsnych w ilości 1.421,550 kg, w tym uwzględniając przeznaczenie (na grilla) i grupy konsumenckie:

 • 12 partii kiełbas grillowych w łącznej ilości 1.090,55 kg,
 • 1 partię kiełbasy dla dzieci w ilości 51,0 kg,
 • 4 partie pozostałych kiełbas w łącznej ilości 280,0 kg;

uwzględniając rodzaj użytego surowca mięsnego:

 • 13 partii przetworów mięsnych wieprzowych w łącznej ilości 1.044,05 kg,
 • 3 partie przetworów mięsnych wieprzowo-wołowych w łącznej ilości 264,0 kg,
 • 1 partię przetworu mięsnego drobiowo-wieprzowego w ilości 113,5 kg;

uwzględniając stopień rozdrobnienia surowca mięsnego:

 • 2 partie kiełbas grubo rozdrobnionych w łącznej ilości 190,0 kg,
 • 14 partii kiełbas średnio rozdrobnionych w łącznej ilości 1.180,55 kg,
 • 1 partię kiełbasy homogenizowanej w ilości 51,0 kg.

W wyniku przeprowadzonych kontroli znakowania nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 12 partii przetworów mięsnych, w łącznej ilości 1.240,55 kg, wyprodukowanych przez 4 producentów:

-nieprawidłowości wskazujące na zafałszowanie:

 • brak wykazania w wykazie składników ekstraktów przypraw-składnika wchodzącego w skład zastosowanej do produkcji mieszanki funkcjonalnej-naruszenie art. 7 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
 • brak wykazania w wykazie składników aromatu i glukozy-składników wchodzących w skład zastosowanych do produkcji mieszanek funkcjonalnych-naruszenie art. 7 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego          i Rady (UE) nr 1169/2011,
 • podanie w wykazie składników: „zagęstnik E407A”, „białko zwierzęce wieprzowe”, „glukoza”, „ekstrakty przypraw”, „przyprawy naturalne”, „aromat dymu wędzarniczego”, „substancja konserwująca E252”, „glukoza”, „aromat”-tj. substancji i składników, które według okazanych receptur i specyfikacji mieszanek funkcjonalnych nie wchodziły w skład produktów-naruszenie art. 7 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
 • brak podania w wykazie składników: „woda”, „mięso wołowe 9%”, „tłuszcz wieprzowy” „skrobia ziemniaczana” oraz „warzywa suszone (pietruszka)”, „hydrolizat białka roślinnego z soi i kukurydzy”, „sól”, „maltodekstryna”, „ekstrakt drożdżowy”  „dekstroza”, „substancja zagęszczająca E466”, „żelatyna wieprzowa”, „cukier”, „regulator kwasowości E330”, „wzmacniacz smaku E621”, „hydrolizat białka sojowego”, „czosnek”, „przeciwutleniacz E300”, „dekstroza”, „substancja zagęszczająca E466”  – tj. składników użytych do produkcji wg okazanych receptur oraz składników wchodzących w skład zastosowanych do produkcji mieszanek funkcjonalnych - naruszenie art. 7 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
 • podanie w nazwie produktu „kiełbasa wieprzowa” zamiast „kiełbasa wieprzowo-wołowa” - naruszenie art. 7 ust. 1 lit a) w związku z art. 17 ust. 1  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
 • podanie niewłaściwych procentowych zawartości surowców mięsnych (podano: „mięso wieprzowe 87%” zamiast: „mięso wieprzowe 62%” oraz podano: „mięso wieprzowe 84%, mięso wołowe 14%” zamiast: „mięso wieprzowe 76%, mięso wołowe 19%” - naruszenie art. 7 ust. 1 lit a) w związku z art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011;

-nieprawidłowości wskazujące na niewłaściwą jakość:

 • brak podania stopnia rozdrobnienia surowca mięsnego - naruszenie art. 17 ust. 5 w związku z załącznikiem VI część A pkt 1 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
 • zastosowanie niewłaściwej nazwy składnika (podano: „mięso wieprzowe odzyskane mechanicznie”, winno być:  „mięso oddzielone mechanicznie wieprzowe”) - naruszenie art. 18 ust. 2 w związku z załącznikiem VI część A pkt 1 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz w związku z definicją zawartą w załączniku I pkt 1 ppkt 1.14 rozporządzenia (WE) nr 853/2004,
 • zastosowanie niewłaściwej nazwy kategorii dozwolonej substancji dodatkowej E621, tj. było: „substancja wzmacniająca smak i zapach”, winno być: „wzmacniacz smaku”-naruszenie art. 18 ust. 4 w związku z załącznikiem VII część C rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
 • brak podania informacji dotyczącej daty przydatności lub warunków przechowywania produktów po otwarciu opakowania (produkt pakowany w atmosferze ochronnej)-naruszenie art. 25 ust. 2 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
 • użycie w wykazie składników nazwy kategorii składników „hydrolizat białka roślinnego” bez podania szczegółowej nazwy składnika (nazwy rośliny z której pochodziło białko), winno być:  „hydrolizat białka roślinnego (rzepaku i kukurydzy)”, co stanowi naruszenie art. 18 ust. 2 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
 • niepodanie warunków przechowywania w miejscu następującym po terminie przydatności do spożycia - naruszenie art. 24 ust. 2 w związku z załącznikiem X pkt 2 lit. b) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego      i Rady (UE) nr 1169/2011.

2.Kontrola technologii produkcji
W przypadku asortymentów objętych szczegółową kontrolą nie stwierdzono oznakowania  z zastosowaniem określeń typu „babuni”, „wiejski”, „domowy”, „staropolski”, „starowiejski”, „tradycyjny”, „nie zawiera substancji dodatkowych”, „bez konserwantów”, „bez GMO” itp. Kontrolowane zakłady nie produkowały wyrobów wyróżnionych znakiem jakości Poznaj Dobrą Żywność. Producenci prowadzili zapisy z przeprowadzonej obróbki termicznej w dokumentacji produkcyjnej. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

3.Kontrola surowców i półproduktów zastosowanych do produkcji przetworów mięsnych.
Producenci przetworów mięsnych objętych kontrolą posiadali aktualne atesty i specyfikacje jakościowe dla zastosowanych do produkcji surowców i dodatków. Nie stwierdzono stosowania surowców i dodatków przeterminowanych.

4.Kontrola w zakresie znakowania z uwzględnieniem przestrzegania przepisów dotyczących przetworów mięsnych posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).
Nie stwierdzono oznakowania sugerującego, że produkty posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność.

5.Wymagania dotyczące znakowania z powołaniem na rolnictwo ekologiczne.
Nie stwierdzono, aby producenci oferowali do sprzedaży produkty posiadające oznakowanie sugerujące, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi.

6.Kontrola warunków składowania.
Kontrolowane podmioty prowadziły zapisy z pomiaru temperatury w magazynach wyrobów gotowych. Na podstawie przekazanych zapisów z monitorowania temperatury w magazynach nie stwierdzono nieprawidłowości.

7.Kontrola wymagań formalno-prawnych.
Obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, wynikającego z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, nie dopełniło 2 przedsiębiorców.

8.Sankcje
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w oznakowaniu 12 partii przetworów mięsnych wyprodukowanych przez 4 producentów, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy  o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych producenci zostali pouczeni o stwierdzonych wadach w oznakowaniu przetworów mięsnych oraz zostali zobowiązani do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu w trybie natychmiastowym. Kontrolowane podmioty usunęły nieprawidłowości w trakcie kontroli. W związku z brakiem zgłoszenia do WIJHARS działalności gospodarczej w zakresie produkcji artykułów rolno-spożywczych, wobec 2 podmiotów zastosowano pouczenie ustne oraz zobowiązano do natychmiastowego wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 12 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Kontrolowany przekazał zgłoszenie w trakcie kontroli.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I kwartał  2020

Prawidłowość znakowania pieczywa

Kontrolę w zakresie prawidłowości znakowania pieczywa przeprowadzono w 4 podmiotach gospodarczych.

1.Sprawdzenie dokumentów potwierdzających jakość oraz stosowanych surowców
Producenci posiadali dokumenty potwierdzające pochodzenie i jakość handlową surowców (atesty i specyfikacje jakościowe), opracowane receptury ich użycia oraz opisy technologii produkcji pieczywa. Nie stwierdzono użycia do produkcji surowców i półproduktów przeterminowanych oraz nieprawidłowo oznakowanych. Nie stwierdzono stosowania  niedozwolonych substancji dodatkowych do żywności, tj. barwników do chleba. Producenci w procesie produkcji stosowali sól spożywczą.

2.Kontrola technologii produkcji
Producenci nie wykorzystywali do wypieku gotowych półproduktów, tj. ciasta mrożonego lub głęboko mrożonego. Zastosowane nazwy dla pieczywa Chleb Pradziada oraz Chleb wiejski, z uwagi na zastosowane  w nazwie określenia „pradziada” i „wiejski”, były niezasadne i wprowadzały w błąd konsumenta co do metod wytwarzania chleba oraz składu surowcowego, gdyż do ich wypieku producenci używali półprodukty zawierające w swym składzie dozwolone substancje dodatkowe: kwas mlekowy, kwas octowy, kwas askorbinowy, E491, gumę guar, E472e, E170 oraz enzymy.

3.Ocena organoleptyczna i sprawdzenie masy
Oceną organoleptyczną oraz kontrolą masy netto objęto łącznie 13 partii pieczywa w ilości 933,07 kg, w tym:

 • 10 partii  pieczywa bez opakowania (luzem) w ilości ogółem 404,62 kg,
 • 3 partie  pieczywa opakowanego w ilości ogółem  528,45 kg.

Ocena masy netto potwierdziła deklarowaną masę pieczywa. Nie stwierdzono pieczywa o niewłaściwych parametrach organoleptycznych.

4.Badanie pieczywa – obecność bakterii fermentacji mlekowej i zawartość glutenu
Badaniem laboratoryjnym w zakresie obecności bakterii fermentacji mlekowej, na zgodność   z deklaracją producenta, objęto 2 próbki chleba reprezentujące łącznie 217,2 kg, w tym:

 • próbkę wyrobu pn. Chleb oliwski 480 g - pieczywo mieszane pszenno-żytnie, reprezentującą partię 67,2 kg ,
 • próbkę wyrobu pn. Chleb Wiejski 500g - pieczywo mieszane pszenno-żytnie, reprezentującą partię 150,0 kg.

Badania potwierdziły obecność bakterii fermentacji mlekowej w ww. pieczywie. W trakcie przeprowadzonych kontroli żaden z producentów nie deklarował w pieczywie braku obecności glutenu lub niskiej zawartości glutenu. Wobec powyższego nie zlecono badań w tym zakresie.

5.Kontrola prawidłowości znakowania pieczywa
Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto łącznie 13 partii pieczywa wyprodukowanego konwencjonalnie w ilości 933,07 kg, w tym:

 • 10 partii  pieczywa bez opakowania (luzem) w ilości ogółem 404,62 kg,
 •   3 partie  pieczywa opakowanego w ilości ogółem  528,45 kg.

Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono w przypadku 2 partii pieczywa nieopakowanego (15,38%) o łącznej masie 80,76 kg, wprowadzonego do obrotu przez 2 producentów.

Nieprawidłowości w oznakowaniu pieczywa polegały na:

 • użyciu w nazwie pieczywa Chleb Pradziada określenia "pradziad", sugerującego produkcję podobną do produkcji w warunkach domowych, z zastosowaniem tradycyjnych metod i naturalnych składników, podczas gdy do produkcji użyto dodatki zawierające w składzie dozwolone substancje dodatkowe (kwas mlekowy, kwas octowy, kwas askorbinowy, E491, guma guar oraz enzymy),
 • użyciu w nazwie pieczywa Chleb wiejski określenia "wiejski", sugerującego produkcję  z zastosowaniem tradycyjnych metod i naturalnych składników, podczas gdy do produkcji użyto dodatek złożony zawierający dozwolone substancje dodatkowe (E472e, E170, E300).

6.Kontrola warunków składowania
Warunki i sposób składowania pieczywa i surowców:

 • były zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach zakładowych,
 • zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej, zgodnie z art. 9  ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Pomieszczenia magazynowe wyposażone były w termometry i wilgotnościomierze i zapewniały  właściwą temperaturę    i wilgotność. Prowadzono monitoring temperatury  i wilgotności, wyniki rejestrowano ręcznie.

7.Sankcje
W związku z niewłaściwym oznakowaniem 2 partii pieczywa, w stosunku do 2 producentów wszczęto 2 postępowania administracyjne z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w celu wymierzenia kary pieniężnej za zafałszowanie.

Do ww. podmiotów zalecenia pokontrolne zostaną wystosowane po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnych.

Jakość handlowa napojów bezalkoholowych

Kontrolę w zakresie jakości handlowej napojów bezalkoholowych przeprowadzono w 2 podmiotach gospodarczych.
1.Sprawdzenie dokumentów potwierdzających jakość handlową napojów bezalkoholowych oraz stosowanych surowców.Kontrolowane podmioty posiadały opracowane dokumenty jakościowe określające m.in. parametry organoleptyczne i fizykochemiczne produkowanych napojów bezalkoholowych. W kontrolowanych zakładach przeprowadzano badania laboratoryjne w laboratoriach zakładowych. Producenci posiadali dokumenty potwierdzające jakość stosowanych do produkcji surowców  i dodatków (atesty i specyfikacje jakościowe). Nie stwierdzono użycia do produkcji surowców i półproduktów przeterminowanych.

2.Kontrola technologii produkcji
Proces produkcji odbywał się zgodnie z założeniami określonymi w dokumentacji produkcyjnej. Na podstawie dokumentów produkcyjnych oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych ustalono, że:

 • partie napojów bezalkoholowych, w przypadku których w oznakowaniu producent umieścił informacje „napój gazowany”, były produkowane z dodatkiem dwutlenku węgla,
 • partie napojów bezalkoholowych, w przypadku których w oznakowaniu producent umieścił informacje „bez konserwantów”, „bez słodzików”, nie zawierały w składzie substancji konserwujących oraz substancji słodzących,
 • zastosowane do produkcji napojów bezalkoholowych soki, spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych.

3.Cechy organoleptyczne i  parametry fizykochemiczne
Badaniami laboratoryjnymi objęto 3 partie napojów bezalkoholowych w łącznej ilości 39.600,0 litrów, w tym:

 • 2 partie napojów bezalkoholowych gazowanych aromatyzowanych, w ilości 33.810,0 litrów,
 • 1 partię napoju bezalkoholowego gazowanego aromatyzowanego z dodatkiem soku, w ilości 5.790,0 litrów.

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że partie napojów bezalkoholowych, ze względu na badane cechy jakościowe (parametry organoleptyczne: smak i zapach, barwa, klarowność; fizykochemiczne: nasycenie CO2, zawartość ekstraktu, kwasowość miareczkowa, obecność substancji słodzących i konserwujących) spełniały wymagania zadeklarowane przez  producentów  w dokumentach jakościowych oraz w oznakowaniu opakowań jednostkowych.

4.Kontrola prawidłowości znakowania napojów bezalkoholowych konwencjonalnych.
Kontrolą znakowania objęto łącznie 6 partii napojów bezalkoholowych w łącznej ilości 66.564,0 litrów, w tym:

 • 4 partie napojów bezalkoholowych gazowanych aromatyzowanych w ilości 59.730,0 litrów,
 • 1 partię napoju bezalkoholowego gazowanego aromatyzowanego z dodatkiem soku w ilości 5.790,0 litrów,
 • 1 partię napoju bezalkoholowego niegazowanego z dodatkiem soku w ilości 1.044,0 litrów.

Partie napojów bezalkoholowych objęte kontrolą prawidłowości oznakowania zawierały wszystkie wymagane przepisami informacje. Dane podano zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przepisach prawa żywnościowego.

5.Kontrola warunków składowania.
Warunki oraz sposób składowania napojów bezalkoholowych:

 • były zgodne z wymaganiami w tym zakresie, wskazanymi na opakowaniu,
 • były zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach jakościowych,
 • zapewniały  zachowanie właściwej jakości handlowej, zgodnie z art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Pomieszczenia magazynowe wyposażone były w sprzęt kontrolno-pomiarowy. Prowadzono monitoring temperatury (ręczną rejestrację wyników). W pomieszczeniach magazynowych zachowane były właściwe temperatury. Okres przechowywania produktów nie przekraczał deklarowanej daty trwałości.

6.Sankcje
W związku z brakiem nieprawidłowości nie zastosowano sankcji w stosunku do kontrolowanych podmiotów.

Jakość handlowa piwa

Kontrole w zakresie jakości handlowej piwa przeprowadzono w 3 browarach.

1.Badaniem laboratoryjnym objęto 4 partie piw reprezentujących ogółem 230,42 hl. W próbkach piwa zbadano zawartość alkoholu etylowego, zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej oraz obecność charakterystycznej mikroflory. W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że jedna partia (25%)  w ilości 11,2 hl (4,9%) nie spełniała wymagań jakości handlowej, ze względu na zawyżoną zawartość alkoholu.

2.Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto 5 partii piwa, reprezentujących ogółem 242,12 hl. Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 4 partii piwa (80,0 %) poddanych kontroli w ilości 234,82 hl (97,0%).
Stwierdzone w oznakowaniu piw nieprawidłowości polegały na:

 • podaniu nieprawdziwej informacji o zawartości alkoholu,
 • braku symbolu ,,%” następującego po informacji o rzeczywistej zawartości alkoholu,
 • braku poprawnego wyrażenia ,,składniki” poprzedzającego wykaz składników,
 • użyciu określenia ,,świeże” dla piwa pasteryzowanego wprowadzającego w błąd konsumenta co do właściwości środka spożywczego.

4.Nie stwierdzono, aby producenci oferowali do sprzedaży produkty posiadające oznakowanie sugerujące, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi. Nie stwierdzono oznakowania sugerującego, że produkty posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność.

5.W ramach przeprowadzonej  kontroli prawidłowości składowania piwa stwierdzono, że warunki składowania                 w magazynach kontrolowanych podmiotów zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej określonej w przepisach     i dokumentach zakładowych. Ponadto stwierdzono, że stan techniczny pomieszczeń magazynowych,            w których składowano piwo, był właściwy i zapewniał zachowanie właściwej temperatury w pomieszczeniach magazynowych, jak również zapewniał ochronę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.Sankcje
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niewłaściwą jakość wprowadzanych do obrotu dwóch partii piwa, z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wszczęto postępowanie administracyjne                w sprawie nakazu zmiany oznakowania wprowadzanych do obrotu dwóch partii piwa, z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnych, zostaną wystosowane zalecenia pokontrolne wzywające do zmiany oznakowania zakwestionowanych asortymentów.

 

Jakość handlowa przetworów warzywnych

Kontrolę w zakresie jakości handlowej przetworów warzywnych przeprowadzono w 3 podmiotach gospodarczych.

1.Kontrola technologii produkcji pod kątem zgodności z deklaracją producenta oraz dokumentacją zakładową
Proces produkcji w kontrolowanych zakładach odbywał się zgodnie z założeniami określonymi  w dokumentacji produkcyjnej. Na podstawie dokumentów produkcyjnych ustalono, że:

 • partie przetworów warzywnych, w przypadku których w oznakowaniu producent umieścił informację „produkt sterylizowany”, były poddane procesowi sterylizacji o parametrach zgodnych z założonymi w instrukcjach technologicznych,
 • partia przetworu warzywnego w przypadku której producent umieścił informację „produkt niepasteryzowany” nie została poddana obróbce cieplnej.

Nie stwierdzono stosowania w procesie produkcji zepsutych surowców (warzyw) i dodatków przeterminowanych. Nie stwierdzono również stosowania niedozwolonych substancji dodatkowych.

Zgodnie z informacją „Żuławskie smaki” umieszczoną w oznakowaniu opakowań jednostkowych partii ogórków kiszonych, surowiec warzywny zastosowany do ich produkcji pochodził z upraw znajdujących się na terenie Żuław.

2.Cechy organoleptyczne i  parametry fizykochemiczne
Badaniami laboratoryjnymi objęto łącznie 5 partii przetworów warzywnych w ilości 63.456,8 kg,
w tym:

 • 4 partie konserw warzywnych sterylizowanych w łącznej ilości 62.256,8 kg,
 • 1 partię przetworu warzywnego niepasteryzowanego kiszonego w ilości w ilości 1.200,0 kg.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że partie przetworów warzywnych, ze względu na badane cechy jakościowe spełniały wymagania zadeklarowane przez producentów w dokumentach jakościowych oraz      w oznakowaniu opakowań jednostkowych.

3.Kontrola prawidłowości znakowania przetworów warzywnych konwencjonalnych.
Kontrolą znakowania objęto łącznie 8 partii przetworów warzywnych w ilości 63.474,8 kg, w tym:

 • 4 partie konserw warzywnych sterylizowanych w łącznej ilości 62.256,8 kg,
 • 1 partię przetworu warzywnego niepasteryzowanego kiszonego w ilości w ilości 1.200,0 kg,
 • 3 partie surówek warzywnych w ilości 18,0 kg.

Kontrola znakowania partii 19.448,0 kg konserwy warzywnej pn. Bób Konserwowy wykazała nieprawidłowość polegającą na zastosowaniu w oznakowaniu informacji „Produkt Polski”, podczas gdy zgodnie z okazaną dokumentacją, zastosowany do produkcji bób pochodził z  Wielkiej Brytanii (UK). W przypadku pozostałych partii przetworów warzywnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

4.Kontrola warunków składowania
Warunki oraz sposób składowania przetworów warzywnych:

 • były zgodne z wymaganiami w tym zakresie, wskazanymi na opakowaniu,
 • były zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach jakościowych,
 • zapewniały  zachowanie właściwej jakości handlowej, zgodnie z art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Pomieszczenia magazynowe wyposażone były w sprzęt kontrolno-pomiarowy. Prowadzono monitoring temperatury (ręczną rejestrację wyników). W pomieszczeniach magazynowych zachowane były właściwe temperatury. Okres przechowywania produktów nie przekraczał deklarowanej daty trwałości.

5.Sankcje
Wydano decyzję administracyjną  w sprawie nakazu zmiany oznakowania konserwy warzywnej pn. Bób Konserwowy,       z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia  2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej zostaną przekazane do ww. podmiotu zalecenia pokontrolne oraz zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary pieniężnej.

 

Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw                                                                                                 

Kontrolę w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw przeprowadzono w jednym podmiocie.

1.Kontrolą objęto 3 partie świeżych owoców i warzyw (1 partię owoców i 2 partie warzyw) pochodzące z Hiszpanii,          o łącznej masie 1.500,0 kg, podlegających wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw. Kontrolowane partie spełniały wymagania dotyczące jednolitości i prezentacji określone w szczegółowych normach handlowych.

2.Kontrolą w zakresie zgodności z wymaganiami ogólnej normy handlowej nie objęto żadnej partii owoców i warzyw.

3.Kontrolą prawidłowości znakowania objęto 3 ww. partie świeżych owoców i warzyw pochodzących z Hiszpanii,              o łącznej masie 1.500,0 kg. Nieprawidłowości w zakresie znakowania nie stwierdzono.   

4.Kontrolowana jednostka nie oferowała do sprzedaży produktów przeznaczonych do sprzedaży luzem.

5.W ofercie kontrolowanego podmiotu nie znajdowały się mieszanki świeżych owoców i warzyw  w opakowaniach detalicznych. Ponadto, nie stwierdzono w oznakowaniu kontrolowanych partii towarów informacji typu „Produkt polski” czy „Wolne od GMO”.

6.Kontrolowana jednostka nie oferowała do sprzedaży świeżych owoców i warzyw deklarowanych jako ekologiczne. Kontrolowana jednostka nie oferowała do sprzedaży świeżych owoców i warzyw deklarowanych jako produkty posiadające chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS). Nieprawidłowości w dokumentach towarzyszących w zakresie wymagań określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011 nie stwierdzono.

7.Kontrolowany podmiot dopełnił obowiązku przekazania do WIJHARS w Gdańsku w wymaganym terminie informacji dotyczących ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu w roku kalendarzowym 2019, wymaganych na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

8.Sankcje
W związku z brakiem nieprawidłowości nie zastosowano sankcji w stosunku do kontrolowanego podmiotu.

_______________________________________________________________________________________________________________________

IV kwartał  2019

 

Jakość handlowa przetworów zbożowych
Szczegóły pliku
Nazwa: Przetwory zbożowe IV kw 2019.docx
Opis: Jakość handlowa przetworów zbożowych
Utworzono: 2020-02-26 12:53:00
Data dodania: 2020-02-27 12:53:26
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Jakość handlowa soków i nektarów
Szczegóły pliku
Nazwa: Jakość handlowa soków i nektarów.docx
Opis: Jakość handlowa soków i nektarów
Utworzono: 2020-02-26 12:53:44
Data dodania: 2020-02-27 12:54:04
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Jakość handlowa ryb, przetworów rybnych i owoców morza
Szczegóły pliku
Nazwa: IV kwartał 2019 ryby.doc
Opis: Jakość handlowa ryb, przetworów rybnych i owoców morza
Utworzono: 2020-02-26 12:54:54
Data dodania: 2020-02-27 12:55:15
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 

Jakość handlowa przetworów owocowych i orzechów
Szczegóły pliku
Nazwa: Jakość handlowa przetworów owocowych i orzechów.docx
Opis: Jakość handlowa przetworów owocowych i orzechów
Utworzono: 2020-02-26 12:54:25
Data dodania: 2020-02-27 12:54:45
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Jakość handlowa lodów
Szczegóły pliku
Nazwa: Inf. dla rzecznika lody IV kw. 2019.doc
Opis: Jakość handlowa lodów
Utworzono: 2020-02-26 12:55:27
Data dodania: 2020-02-27 12:55:48
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III kwartał 2019

 

Jakość handlowa kawy
Szczegóły pliku
Nazwa: 22.10.2019.docx
Opis: Jakość handlowa kawy
Utworzono: 2019-10-22 12:37:27
Data dodania: 2019-10-22 12:39:26
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Jakość handlowa przetworów mięsnych
Szczegóły pliku
Nazwa: 22.10.2019.3.docx
Opis: Jakość handlowa przetworów mięsnych
Utworzono: 2019-10-22 12:36:38
Data dodania: 2019-10-22 12:38:40
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Jakość handlowa piwa
Szczegóły pliku
Nazwa: 22.10.2019.2.doc
Opis: Jakość handlowa piwa
Utworzono: 2019-10-22 12:35:51
Data dodania: 2019-10-22 12:37:52
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 

Jakość handlowa miodu
Szczegóły pliku
Nazwa: 22.10.2019.1.doc
Opis: Jakość handlowa miodu
Utworzono: 2019-10-22 12:34:49
Data dodania: 2019-10-22 12:37:06
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: doc

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II kwartał 2019 rok

 

Prawidłowość znakowania pieczywa
Szczegóły pliku
Nazwa: 22.10.2019.9.docx
Opis: Prawidłowość znakowania pieczywa
Utworzono: 2019-10-22 12:29:41
Data dodania: 2019-10-22 12:31:44
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Jakość handlowa ziemniaków
Szczegóły pliku
Nazwa: 22.10.2019.8.doc
Opis: Jakość handlowa ziemniaków
Utworzono: 2019-10-22 12:29:02
Data dodania: 2019-10-22 12:31:02
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 

Jakość handlowa wyrobów winiarskich
Szczegóły pliku
Nazwa: 22.10.2019.7.docx
Opis: Jakość handlowa wyrobów winiarskich
Utworzono: 2019-10-22 12:28:21
Data dodania: 2019-10-22 12:30:25
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Kontrola jakości handlowej jaj
Szczegóły pliku
Nazwa: 22.10.2019.6.doc
Opis: Kontrola jakości handlowej jaj
Utworzono: 2019-10-22 12:27:28
Data dodania: 2019-10-22 12:29:34
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 

Kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu nawozów
Szczegóły pliku
Nazwa: 22.10.2019.5.doc
Opis: Kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu nawozów
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-10-22 12:28:26
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 

Jakość handlowa mięsa i wyrobów mięsnych
Szczegóły pliku
Nazwa: 22.10.2019.4.doc
Opis: Jakość handlowa mięsa i wyrobów mięsnych
Utworzono: 2019-10-22 12:24:54
Data dodania: 2019-10-22 12:27:12
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I kwartał 2019 rok

Jakość handlowa napojów spirytusowych
Szczegóły pliku
Nazwa: spirytus.pdf
Opis: Jakość handlowa napojów spirytusowych
Utworzono: 2019-05-15 09:51:25
Data dodania: 2019-05-15 09:53:53
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Jakość handlowa przetworów mlecznych
Szczegóły pliku
Nazwa: mleko.pdf
Opis: Jakość handlowa przetworów mlecznych
Utworzono: 2019-05-15 09:53:41
Data dodania: 2019-05-15 09:56:29
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Kontrola prawidłowości znakowania wyrobów ciastkarskich i cukierniczych
Szczegóły pliku
Nazwa: czekolada.pdf
Opis: Kontrola prawidłowości znakowania wyrobów ciastkarskich i cukierniczych.
Utworzono: 2019-05-15 10:34:09
Data dodania: 2019-05-15 10:35:18
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw
Szczegóły pliku
Nazwa: owoce.pdf
Opis: Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw
Utworzono: 2019-05-15 09:59:00
Data dodania: 2019-05-15 10:00:43
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Jakość handlowa przetworów pomidorowych
Szczegóły pliku
Nazwa: pomidor.pdf
Opis: Jakość handlowa przetworów pomidorowych
Utworzono: 2019-05-22 09:56:18
Data dodania: 2019-05-15 09:58:56
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf